Strona w budowie


Zasoby wybranych archiwów   Powróć do listy

Ze strony internetowej Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie: http://www.agad.archiwa.gov.pl/pomoce/ALeo303.xml#IDAK4OT

AKTA PARAFII WYZNANIA RZYMSKOKATOLICKIEGO Z ARCHIDIECEZJI LWOWSKIEJ LATA: 1601-1685, 1740-1951

Inwentarz zespołu PL, 1 303
Opracowała Dorota Lewandowska

Streszczenie

Archiwum: Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie PL 00-263 WARSZAWA ul. Długa 7
Numer Zespołu: Zespół nr 303
Aktotwórca: Kancelarie parafii rzymskokatolickich
Tytuł: AKTA PARAFII WYZNANIA RZYMSKOKATOLICKIEGO Z ARCHIDIECEZJI LWOWSKIEJ
Daty: 1601-1685, 1740-1951
Rozmiary i stan zachowania: 8,5 mb. (282 j. a.) Księgi oprawne, poszyty, akta luźne oraz dudka. Stan zachowania jednostek jest na ogół zły lub bardzo zły; jednostki te zostały wyłączone z użytkowania.
Abstract Zespół akt kancelarii parafialnych jest zespołem otwartym. W skład omawianego zespołu wchodzą akta pochodzące z 51 urzędów parafialnych funkcjonujących na terenie archidiecezji lwowskiej oraz urzędów diecezjalnych (8 sygnatur). Są to księgi oprawne, poszyty, akta luźne oraz dudka (księga z parafii Ostrów, nr 146) wytworzone w latach 1601-1685, 1740-1951. Akta parafialne pochodzą z lat 1601-1685, 1741-1951. Najstarszą księgą w zespole jest księga praw i najważniejszych przywilejów z ww. parafii Ostrów, następnie akta zawierające zestawienie dokumentów dotyczących parafii Staresioło z lat 1741-1877 (nr 172). Najmłodsze dokumenty zawiera jednostka nr 171; jest to korespondencja dotycząca związków małżeńskich zawieranych w parafii Sokolniki w latach 1947-1951. Akta urzędów diecezjalnych wytworzone zostały w latach 1740-1939. Księgi oprawne są to księgi zapowiedzi, księgi czynności, spisy parafian, wykazy chorych; akta luźne to z reguły protokoły przedślubne z załącznikami, korespondencja. Wyjątkiem są oprawne księgi tzw. akt małżeńskich (ślubnych) z parafii Machliniec; każda z nich zawiera adnotację: "Niniejsza księga kościelna została oprawiona w 1941 r., staraniem Urzędu ds. Rodzin Rzeszy" (nr 116-126). Akta prowadzone były głównie w łacinie, którą stopniowo wypierał język polski, po roku 1918 już dominujący. W parafiach o przewadze ludności pochodzenia niemieckiego (Bruckenthal, Machliniec) językiem akt był głównie niemiecki; sporadycznie (głównie w załącznikach do protokołów przedślubnych) pojawia się język węgierski, czeski, słowacki, słoweński a nawet duński. Na aktach nie znajdują się znaki kancelaryjne. Na niektórych z nich występują, sporządzone ołówkiem lub kredką cyfry arabskie lub rzymskie, nadane w Urzędzie Stanu Cywilnego w Warszawie podczas wstępnej rejestracji akt. Znaczna ilość jednostek posiada oryginalne tytuły, uwzględnione w inwentarzu. Były one formułowane w języku łacińskim, później polskim, a także niemieckim. Na starszych, XVIII-wiecznych księgach tytuły nie zawsze występowały; dopisano je w XIX lub XX wieku. Tytuły zredagowane są w sposób prosty, wyczerpująco informujący o zawartości jednostki (liber memorabilium, status animarum itp.). Do rzadkości należą rozbudowane tytuły w języku polskim z XIX w. ("Protokół egzaminów przedślubnych urzędu parafialnego obrz. łac. brodzkiego od dnia 6 maja 1861", nr 4, "Wykazy parafian obrządku rzymskokatolickiego gminy Boratyn i Hucisko brodzkie [parafia Ponikwa] i opłacane przez nich podatki stałe oraz ilość posiadanych gruntów", nr 156). Stan zachowania jednostek jest na ogół zły lub bardzo zły; jednostki te zostały wyłączone z użytkowania.
Język: j. łac., pol., ros., ukr., węg., czes., ang., duń., słowac., słoweń.

Dzieje aktotwórcy (Historia urzędu)

Parafia (do VI w. titulus, później paroecia) [...] "pospolicie parochia, oznacza pewien określony obszar ziemi, którego mieszkańcy zaliczają się do pewnego kościoła i zostają pod duchową pieczą kapłana, w tym celu przy tym kościele postawionego. Diecezja dzieli się na parafie dla ułatwienia duszpasterstwa dusz, gdyż to prawidłowo może być wtedy prowadzone, gdy każdy kapłan ma sobie w tym celu wyznaczoną określoną liczbę wiernych, dla których wyłącznie obowiązany jest pracować, i za których ciąży na nim odpowiedzialność, i którzy też we wszystkich swoich religijnych potrzebach do niego udawać się mają" [...] (Taka definicja określenia "parafia" [w:] Encyklopedia kościelna podług teologicznej encyklopedii Wetzera i Weltego [...] wydana przez ks. Michała Nowodorskiego, t. XVIII, Warszawa 1892, s. 200.)

Parafia stanowiła podstawową i najniższą w hierarchii urzędów jednostkę administracyjną w strukturze organizacyjnej Kościoła rzymskokatolickiego, wykonując jednocześnie zasadniczą pracę duszpasterską na terenie diecezji.

Przedmiotem niniejszego inwentarza są akta urzędów parafialnych funkcjonujących w granicach archidiecezji lwowskiej, której początki sięgają XIV w. W ślad za postępem zdobyczy terytorialnych państwa polskiego na wschodzie i wcieleniem w jego granice obszarów Rusi południowo-zachodniej, rozpoczęła się praca nad zorganizowaniem administracji państwowej oraz akcja misyjna prowadzona przez Kościół łaciński. Wraz z zakonami żebraczymi pojawili się na Rusi pierwsi biskupi rzymskokatoliccy. Rozpoczęto tworzenie podstaw odrębnej organizacji kościelnej przeznaczonej dla ludności katolickiej, podejmując starania o utworzenie nowej prowincji kościelnej dla łacińskich biskupstw na wschodzie. W dniu 13 II 1375 r. papież Grzegorz XI w bulli Debitum pastoralis ofiicii zatwierdził metropolię łacińską w Haliczu; podporządkowano jej biskupstwa w Przemyślu, Chełmie, Włodzimierzu (później Łucku), Kamieńcu i Kijowie. Równocześnie rozpoczęły się starania o przeniesienie stolicy arcybiskupstwa do Lwowa. W 1412 r. antypapież Jan XXIII wystawił akt ustanawiający Lwów stolicą metropolii. Kościół parafialny lwowski stał się katedrą metropolitalną. Arcybiskupstwu lwowskiemu podporządkowane zostały wszystkie biskupstwa łacińskie istniejące na Rusi (przemyskie, łuckie, kamienieckie, kijowskie i chełmskie. W I połowie XV w. przeprowadzona została kodyfikacja prawa kościelnego, stanowiąca podsumowanie całego dotychczasowego ustawodawstwa partykularnego Kościoła polskiego. W 1420 r. na synodzie prowincjonalnym ogłoszono i uchwalono Statuty wieluńsko-kaliskie arcybiskupa gnieźnieńskiego Mikołaja Trąby. W kilkanaście lat później (ok. 1440 r.) kodyfikację przyjęła lwowska prowincja kościelna, co zbiegło się chronologicznie z wprowadzeniem na Ruś Czerwoną prawa polskiego. Diecezje metropolii lwowskiej pod koniec XVI stulecia podzielone zostały na dekanaty, grupujące kilka lub kilkanaście parafii. W archidiecezji lwowskiej dokonał tego w 1593 r. arcybiskup Jan Dymitr Solikowski. Dziekani czuwali nad funkcjonowaniem organizacji kościelnej w dekanacie i wizytowali podległe sobie miasta i wsie parafialne. Około 1650 r. w archidiecezji lwowskiej było 7 dekanatów i 125 parafii. Kolejna reorganizacja Kościoła na omawianym terenie nastąpiła dopiero w końcu XVIII w. W 1765 r. staraniem arcybiskupa Wacława Hieronima Sierakowskiego archidiecezja lwowska podzielona została na 3 archidiakonaty. W tym samym roku zwiększono również liczbę dekanatów z 7 do 12. W okresie od 1669 r. do 1772 r. powstało na wschodzie 5 kolegiat; z tego 3 w archidiecezji lwowskiej: w Stanisławowie, Żółkwii, Lwowie (parafia NMP - Śnieżnej). W 1772 r. w archidiecezji lwowskiej były 3 archidiakonaty i 12 dekanatów oraz 150 parafii. Większe zmiany w organizacji kościoła rzymskokatolickiego wprowadził dopiero I rozbiór Polski. Archidiecezja lwowska znalazła się w granicach Austrii. W 1782 r. cesarz Józef II podejmując politykę separacyjną w stosunku do podzielonych granicami zaborczymi diecezji polskich wcielił do archidiecezji lwowskiej cząstki diecezji łuckiej (10 parafii) i kamienieckiej (10 parafii). Zabiegi i plany zmierzające do zmiany struktury organizacyjnej diecezji polskich i dostosowanie ich do szczątkowego charakteru państwa polskiego przekreśliła całkowita utrata niepodległości w 1795 r. Podjęte po upadku państwa polskiego decyzje związane z działalnością Kościoła rzymskokatolickiego realizowały państwa zaborcze. Granice rozbiorów poprzecinały w sposób sztuczny polskie struktury kościelne. Następowała również stopniowa reorganizacja archidiecezji lwowskiej zgodnie z duchem reform józefińskich. Po trzecim rozbiorze Austria włączyła do archidiecezji lwowskiej 47 parafii oderwanych od diecezji łuckiej. Jednocześnie granice kościelne diecezji zostały dostosowane do granic podziału administracji cywilnej, czyli cyrkułów, co wiązało się z koniecznością zmian terytorialnych w obrębie archidiecezji. W 1808 r. archidiecezja lwowska obejmowała 9 okręgów politycznych (Lwów, Brzeżany, Złoczów, Żółkiew, Stanisławów, Tarnopol, Tarnopol, Stryj, Zaleszczyki i Czerniowce), 16 dekanatów i 207 parafii. Cyrkuły podlegały władzy tzw. gubernium we Lwowie. Po roku 1780 zreorganizowano również kurię biskupią i konsystorz generalny, które połączone zostały w jeden urząd consistorium generale pod przewodnictwem biskupa ordynariusza. Wszyscy członkowie tego urzędu otrzymali przywileje urzędników państwowych. We Lwowie jako stolicy metropolii funkcjonował konsystorz metropolitalny (Consistorium Metropolitanum Leopoliense) i sąd metropolitalny. Kancelarie konsystorskie zostały w 1780 r. zobowiązane do prowadzenia dokumentacji według norm zreformowanej w 1766 r. kancelarii państwowej. Zaniechano prowadzenia dawnej kancelarii polskiej opartej na księgach wpisów, a zaprowadzono nową posługującą się protokolarzem i zbiorem aktowym. Obok spraw bieżących notowanych z reguły w protokole czynności konsystorza, prowadzone były (głownie w pierwszym okresie okupacji austriackiej - do 1815 r.) tzw. Protokoły korespondencji z władzami gubernialnymi.

W latach 1784-1807 przeprowadzono reorganizację sieci dekanatalnej i dostosowano ją do granic administracji państwowej. Wraz z innymi zniesiona została kapituła kolegiacka we Lwowie. Przeprowadzono również na wielką skalę także tzw. józefińską regulację parafii, której celem było tworzenie nowych parafii rzymskokatolickich a ograniczenie liczby greckokatolickich placówek duszpasterskich. Uposażenie parafii pokrywał fundusz religijny. Proboszczowie parafii na terenie zaboru austriackiego stali się urzędnikami stanu cywilnego. Po 1815 r. pod względem kościelnym w granicach zaboru austriackiego pozostała w cała archidiecezja lwowska, do której włączono następnie 34 parafie z okręgu tarnopolskiego oraz - decyzją papieża Piusa VII - 17 parafii w rejonie Jazłowca i Czerwonogrodu z diecezji kamienieckiej (1819 r.). Dekretem cesarza Franciszka I z 13 II 1817 r. metropolita lwowski rzymskokatolicki mianowany został prymasem "Galicji i Lodomerii". Był to tytuł niekanoniczny związany z prowadzoną przez cesarstwo polityką separacyjną wobec Stolicy Apostolskiej.

W okresie XIX wieku w organizacji terytorialnej archidiecezji lwowskiej zachodziły stałe zmiany, co związane było z przeobrażeniami politycznymi, tworzeniem nowych struktur kościelnych i likwidowaniem już istniejących. W 1809 r. w archidiecezji lwowskiej było 9 okręgów politycznych, 16 dekanatów, 207 parafii; po r. 1815 archidiecezja obejmowała 10 okręgów politycznych, 15 dekanatów i 220 placówek duszpasterskich, w 1834 r. - 10 okręgów politycznych, 15 dekanatów i 218 parafii. W połowie XIX w. polityka władz oparta na dotychczasowym systemie uległa ostatecznemu załamaniu. Dekret cesarza Franciszka Józefa z 18 IV 1850 r. zniósł józefinizm jako system obowiązujący, a w 1855 r. podpisany został konkordat między cesarstwem a Stolicą Apostolską. Kilka lat później konkordat został zerwany, jednak polityka cesarstwa wobec Kościoła i Stolicy Apostolskiej uległa znacznemu złagodzeniu. We wszystkich diecezjach rozwinęły się urzędy centralne. Obok kapituły katedralnej i seminarium duchownego zasadniczą rolę odgrywał nadal konsystorz. Do najważniejszych jego urzędów należały: oficjałat i wikariat generalny, kancelaria, sąd biskupi. Zmianom ulegała nadal organizacja terytorialna archidiecezji. W 1875 r. w archidiecezji było 25 dekanatów i około 300 parafii; tuż przed wybuchem I wojny światowej w 1914 r. liczba dekanatów w archidiecezji wynosiła 29; funkcjonowało na jej terenie około 400 placówek duszpasterskich.

Po I wojnie światowej i odzyskaniu przez Polskę niepodległości, ustalone ostatecznie w latach 1919-1923 granice polityczne odrodzonego państwa nie pokrywały się z granicami polskich diecezji. W skład Rzeczypospolitej weszła archidiecezja lwowska bez Bukowiny. 10 II 1925 r. podpisany został konkordat z Watykanem, na podstawie, którego usankcjonowano podział terytorialny Kościoła w Polsce. Wśród pięciu prowincji kościelnych znalazła się także metropolia lwowska z arcybiskupstwem lwowskim. Konkordat zaręczał Kościołowi pełną wolność w wykonywaniu jurysdykcji oraz swobodną administrację jego sprawami i majątkiem; duchownym i wiernym zapewniał niczym nie skrępowane kontakty ze Stolicą Apostolską. Organizacja wewnętrzna diecezji nie uległa większym zmianom w stosunku do okresu poprzedniego. Na czele prowincji lwowskiej archidiecezji stał metropolita - arcybiskup lwowski. Każda z diecezji otrzymała ponadto swojego sufragana. W związku z wprowadzeniem nowego kodeksu prawa kanonicznego nastąpiły niewielkie zmiany w strukturze kurii biskupiej. Zanikła instytucja: konsystorza generalnego. Odtąd urząd biskupi nazywany był we wszystkich diecezjach kurią biskupią lub diecezjalną i dzielił się na dwa wydziały: administracyjny i sądowy.

W okresie międzywojennym, w archidiecezji lwowskiej, podobnie jak w innych diecezjach znacznie zwiększyła się liczba dekanatów i parafii; rozległe terytorialnie placówki duszpasterskie dzielone były na mniejsze. W roku 1926 na terenie archidiecezji działało 372 parafie; w r. 1938 - 412 parafii. Niezmienna pozostawała liczba dekanatów - 27.

Odradzającą się strukturę Kościoła rzymskokatolickiego przerwał wybuch II wojny światowej. 17 IX 1939 r. Armia Sowiecka dokonała agresji na wschodnie obszary Rzeczypospolitej. W granicach ZSRR znalazły się parafie wchodzące w skład arcybiskupstwa lwowskiego oraz diecezje metropolii lwowskiej. Po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej tereny województw: lwowskiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego znalazły się pod okupacją niemiecką. Na obszarze tym zorganizowano tzw. Dystrykt Galicja, przyłączony następnie do Generalnej Guberni.

Po zakończeniu wojny w 1945 r. nastąpiły poważne zmiany w zakresie organizacji kościoła rzymskokatolickiego w Polsce, co wiązało się ze zmianami granic państwa. Poza granicami kraju znalazła się znaczna część metropolii lwowskiej wraz ze stolicą - Lwowem. Na terytorium Polski pozostało jedynie 27 parafii archidiecezji lwowskiej, dla których utworzono administrację apostolską z siedzibą w Lubaczowie.

W przeciągu wieków parafia - najmniejsza i podstawowa część składowa organizacji kościelnej - spełniała istotną rolę, zabezpieczając wszelkie potrzeby religijne wiernych. Parafia, obejmująca określone terytorium i grupująca określoną liczbę ludności, administrowana była przez proboszcza. Prawo kościelne okresu staropolskiego, a zwłaszcza wytyczne Soboru trydenckiego nie określały precyzyjnie warunków potrzebnych do utworzenia nowych parafii. Nowe parafie miały być tworzone tam gdzie wymagały tego czynniki geograficzne (duża odległość), nawet wbrew woli proboszczów dotychczasowych placówek. Na uposażenie parafii biskup przeznaczyć miał pewną część beneficjum z parafii macierzystej lub zachęcić wiernych do utworzenia funduszu z dobrowolnych ofiar, na utrzymanie proboszcza. Ustalenie granic parafii należało do biskupa diecezjalnego po uzyskaniu zgody kapituły katedralnej. Nie określono natomiast liczby wiernych, tworzącej nową parafię. Pierwsze wytyczne w tym zakresie pojawiły się dopiero w XVIII-XIX w; dopiero jednak dekret Kongregacji Soboru z 1894 r. poparł rozbudowę sieci parafialnej i określił jej struktury: podstawowym warunkiem tworzenia nowych placówek była odległość (ok. 2 km od świątyni) oraz większa liczba parafian.

W diecezjach wschodnich granice parafii oraz ich liczba ulegały ciągłym zamianom. Parafie obejmowały całe miasta lub wsie. Większe miasta dzieliły się na kilka lub kilkanaście parafii ściśle odgraniczonych ulicami i placami. Każda parafia posiadała jeden kościół parafialny, w którym proboszcz spełniał posługi duszpasterskie, i do którego wierni uczęszczali na nabożeństwa. Sobór Trydencki mocno zaakcentował rolę i obowiązki proboszcza w parafii. Został on określony jako duszpasterz ludu bożego i szafarz sakramentów świętych. Uprawnienia i obowiązki proboszcza w zasadzie nie zmieniły się w okresie niewoli narodowej; w zaborze austriackim zwiększyły się natomiast funkcje duszpasterza o charakterze polityczno-państwowym. W mniejszej części składowej parafii np. wsi mógł istnieć osobny kościół tzw. filialny, gdzie proboszcz miał obowiązek w ustalone dni odprawiać nabożeństwo. W diecezjach metropolii halickiej pierwsze parafie zaczęto zakładać najczęściej w miastach, przy okazji ich lokowania na prawie niemieckim. Proces intensywnej rozbudowy sieci parafialnej na tych terenach nastąpił jednak dużo później. Parafie fundowane były na ogół przez królów, książąt i możnowładców. W archidiecezji lwowskiej do połowy XV w. powstało około 100 parafii. W okresie rządów arcybiskupa lwowskiego Jana Dymitra Solikowskiego (1583-1603) uznawanego za reformatora metropolii lwowskiej wiele kościołów katolickich przejętych w dobie reformacji przez protestantów zostało rewindykowanych przez kościół rzymskokatolicki. Nastąpiła również znaczna rozbudowa sieci parafialnej. Do r. 1600 w archidiecezji istniało już około 120 placówek duszpasterskich. W ciągu XVII-XVIII wieku sieć parafialna rozbudowywała się głownie na litewsko-ruskich obszarach państwa polskiego. Parafia stanowiła w okresie reformy trydenckiej przedmiot szczególnej troski i starań jako zasadnicza teren działalności pastoralnej i kontrolno-edukacyjnej. W 1765 roku liczba parafii (z filiami) na terenie archidiecezji wzrosła do około 170. Ogromne zmiany w organizacji sieci parafialnej na omawianym terenie nastąpiły w okresie zaboru austriackiego. Jak wcześniej wspomniano, na podstawie wytycznych określonych patentem cesarza Józefa II z 20 X 1782 r. przeprowadzona miała zostać tzw. regulacja parafii, zmierzającą do rozbudowy i zmiany granic (zmniejszenia obszaru) dotychczasowych placówek duszpasterskich. Wytyczne postulowały tworzenie nowych parafii w przypadku przyczyn natury: geograficznej (odległość), demograficznej (określono liczbę parafian w parafiach miejskich, wiejskich i tzw. diasporach wyznaniowych), organizacyjnej (bliskość do innej parafii lub kościoła niemającego praw parafialnych, dzielnice miast) oraz duszpasterskiej (funkcjonowanie na terenie dotychczasowej parafii klasztornych kościołów, kaplic itp., które powinny otrzymać status parafialnych). Przed przystąpieniem do regulacji parafii cesarz Józef II, postanowieniem z dnia 27 II 1782 r. powołał do życia tzw. fundusz religijny. Ostateczny projekt regulacji parafii w archidiecezji lwowskiej, opracowany przez konsystorz metropolitalny i gubernium lwowskie, zatwierdzony 30 III 1787 r. przewidywał zmianę prawie wszystkich granic dotychczasowych parafii oraz podawał plan utworzenia 12 nowych parafii, 24 kapelanii lokalnych i 6 wikariatów oraz budowy 29 kościołów. Podano również przeciętną liczbę wsi proponowanych do nowych okręgów parafialnych oraz przeciętną liczbę parafian. Realizacja projektu przebiegała jednak bardzo powoli zarówno z przyczyn politycznych jak i administracyjnych. W latach 1809-1816 przyrost parafii i kapelanii lokalnych w archidiecezji lwowskiej wynosił nie więcej niż 20 placówek. Próby pomnożenia nowych placówek duszpasterskich podjęto w archidiecezji lwowskiej tuż po Kongresie Wiedeńskim w 1815 r. za rządów arcybiskupa Andrzeja Alojzego Ankwicza. Odnosiły się one jednak tylko do parafii w poszczególnych okręgach politycznych. W 1828 r. konsystorz lwowski na polecenie Kancelarii Nadwornej w Wiedniu opracował nowy plan regulacji parafii w archidiecezji, który jednak praktycznie nie został zrealizowany. Po zniesieniu systemu józefińskiego i zawarciu konkordatu ze Stolicą Apostolską sprawy powoływania i obsadzania diecezji, parafii i innych beneficjów kościelnych zostały uregulowane i znalazły się w gestii biskupów, jednak według ustaw rządowych z 1868 i 1877 r., tworząc, rozgraniczając lub znosząc parafie, musieli oni w każdym przypadku uzyskać zgodę władz rządowych. Sieć placówek duszpasterskich w archidiecezji lwowskiej znacznie wzrosła w II połowie XIX w. za rządów kolejnych arcybiskupów: Łukasza Baranieckiego oraz Seweryna Tytusa Morawskiego i osiągnął apogeum w okresie sprawowania tego urzędu przez Józefa Bilczewskiego (1901-1924). Wpłynął na to fakt, iż w połowie XIX w. sieć parafialna w archidiecezji była wciąż niedostateczna; na 1 parafię przypadało ok. 223 km kwadratowych i przeszło 2 tysiące katolików obrządku łacińskiego, którzy w tych warunkach coraz częściej korzystali z funkcji sakralnych parafii greckokatolickiej znajdującej się w miejscu zamieszkania. Budziło to niepokój władz kościelnych, a konkordia zawarta w 1863 r. przez episkopaty Kościoła rzymskokatolickiego i Cerkwi greckokatolickiej, regulująca funkcje sakralne i duszpasterskie księży obu wyznań w stosunku do parafian nie rozwiązała problemu.

W okresie dwudziestolecia międzywojennego dał się zauważyć znaczny wzrost liczby parafii; dzielono parafie rozległe terytorialnie i bardzo liczne, powoływano nowe placówki duszpasterskie. Duży przyrost parafii spowodowany był również rewindykacjami kościołów, zabranych przez władze zaborcze. Praca duszpasterska w odrodzonej Polsce stała się bardziej intensywna i dążyła do coraz wyższego poziomu. Duchowieństwo parafialne oddziaływało na wiernych poprzez nabożeństwa, udzielanie sakramentów, kaznodziejstwo, naukę religii w szkołach, katechizację pozaszkolną, rekolekcje i pielgrzymki. Przy parafiach wzmogły działalność bractwa kościelne i stowarzyszenia religijne, których zakładanie stało się jedną z podstawowych form pracy duszpasterskiej, już w okresie po likwidacji józefinizmu; funkcjonowały również inne organizacje: po r. 1930 głównie Akcja Katolicka, rozwijało się religijne piśmiennictwo i prasa. Przez cały okres istnienia przy kościołach parafialnych funkcjonowały kancelarie, których zadaniem było koordynowanie różnorodnej działalności parafii, gromadzenie wszelkiej dokumentacji wytworzonej przez jej administratorów, prowadzenie i zabezpieczenie ksiąg metrykalnych, korespondowanie z władzami duchownymi i świeckimi, sporządzanie protokołów czynności urzędu parafialnego oraz protokołów przedślubnych. Kancelarie parafialne prowadziły także rzeczowe księgi spisów (tzw. raptularze), gdzie notowano w układzie chronologicznym chrzty, śluby, zgony w bardzo uproszczonej formie (data roczna i nazwiska). Istniały także księgi rodzin w parafii (status animarum) sporządzane w układzie: alfabetycznym (według nazwisk), terytorialnym (według miast i wsi) oraz chronologicznym (według pierwszego wpisu dotyczącego danej rodziny). Dokumentacja gromadzona przez parafie sięgała niejednokrotnie początków ich istnienia; oczywiście w różnych okresach dziejów kancelarie parafialne były bardziej lub mniej rozwinięte. Kancelarie parafialne były początkowo kancelariami odbiorcy. Od XV w. pojawiły się kopiariusze dokumentów, a ich liczba uległa znacznemu zwiększeniu. Zaczęła powstawać własna dokumentacja parafii: inwentarze kościelne i beneficjalne, rachunki, kroniki, spisy fundatorów i proboszczów. W latach 60. XVI w. kancelarie parafialne stały się kancelariami wystawcy opartymi na księgach wpisów. Dokumentację stanowiły księgi liczące nawet kilkadziesiąt lat, w których dokonywano kolejnych wpisów i uzupełnień. Od XIX w. w urzędach parafialnych w Polsce zaczął obowiązywać system kancelaryjny oparty na "protokole czynności" zwanym też "księgą czynności". Ta forma rejestracji korespondencji przychodzącej i wychodzącej przetrwała także okres dwudziestolecia międzywojennego. W kancelarii, zarówno w okresie ksiąg wpisów jak i dziennikowego systemu rejestracji, stosowano w praktyce rzeczowy podział akt; w odrębnych księgach prowadzono inwentarze kościelne, kroniki parafialne, rejestry bractw kościelnych, ewidencje parafian. Gwarantowało to sprawne funkcjonowanie kancelarii i archiwum parafialnego. W protokołach czynności układ chronologiczno - numeryczny stosowano natomiast do korespondencji otrzymywanej z zewnątrz i odpowiedziom na nią. W 1912 r. ks. A. Jongan ustalił klasyfikację akt parafialnych według ich treści, podając 10 haseł kwalifikacyjnych.: 1. Lokal i jego umeblowanie; 2. Akta i księgi metryk kościelnych; 3. Dokumentacja i księgi ogólne parafii i kościoła; 4. Akt korespondencji; 5. Listy pasterskie; 6. Akt personalne; 7. Duszpasterstwo ogólne; 8. Duszpasterstwo specjalne; 9. Rachunkowość i kasa; 10. Inne. W ramach tych podstawowych grup rzeczowych układ akt miał być numeryczny bez dalszego podziału rzeczowego według ustalonych klas. Początkowo nie było ścisłego podziału między kancelarią i archiwum parafialnym. Kancelaria, registratura i archiwum w urzędach parafialnych tworzyły jedną całość. Sprawy duszpasterskie, zarząd parafią, działalność kancelaryjno - archiwalna prowadzona była przez proboszcza lub wikarego; księgi parafialne stanowiły jednocześnie dokumentację bieżącą i archiwalną. O archiwum można było mówić dopiero wówczas, gdy archiwalia zaczęto przechowywać w odrębnym pomieszczeniu lub przekazano do archiwum diecezjalnego. Ochroną i urządzaniem archiwów kościelnych zajął się Sobór trydencki, który podał szczegółowe wytyczne w tym zakresie. Zgodnie z zaleceniami kongresu oraz późniejszymi rozporządzeniami najwyższych władz kościelnych biskupi prowincji obowiązani byli do urządzania i utrzymywania swych archiwów, który miały służyć także gromadzeniu dokumentów i akt innych instytucji kościelnych. W Polsce, kardynał i arcybiskup gnieźnieński Bernard Maciejowski w liście pasterskim ogłoszonym na synodzie prowincjonalnym piotrkowskim w 1607 r. podniósł sprawę ochrony zabytków archiwalnych mniejszych kościołów, głownie parafialnych, narażonych na zagładę i zabezpieczania ich (po sporządzeniu urzędowych odpisów) w archiwum katedralnym lub kolegiackim. Nakazał również utrzymywanie w każdej parafii oprócz akt metrykalnych także ksiąg bierzmowanych, spisów osób przystępujących do spowiedzi i komunii wielkanocnej, akt postanowień biskupich, wizytacji, ekskomunik, ksiąg stanu parafii itp. Do pełnej centralizacji akt parafii w archiwach diecezjalnych nigdy jednak nie doszło, gdyż synody z XVIII w., zajmując się archiwami kurii i kapituł, polecały również tworzenie i utrzymywanie archiwów parafialnych, zwracając szczególną uwagę na księgi dóbr i metryki, m. in.: synod z 1738 r,. zarządził aby akty erekcyjne bractwa kościelnych zostały wpisane przez proboszczów do osobnej księgi, przechowywanej w archiwum parafialnym. Centralizacji nie sprzyjały także rozbiory Polski, tworzenie nowych diecezji i przemieszczanie archiwaliów parafii, które zmieniły swą przynależność terytorialną. W dwudziestoleciu międzywojennym, zgodnie z art. XIV konkordatu zawartego w 1926 r. między Polską a Watykanem, ustanowiono diecezjalne komisje mieszane do ochrony zabytków ruchomych łącznie z archiwaliami. W myśl nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego opartego na postanowieniach konstytucji papieża Benedykta XIII z 1727 r. za najważniejsze uznano archiwum kurii biskupiej; ponadto archiwa kapituł katedralnych, kolegiat, parafii, bractw i zakładów pobożnych, którym polecono sporządzenie inwentarza lub katalogu zbiorów w dwóch egzemplarzach, z których jeden miał pozostać na miejscu, drugi zaś miał być złożony w archiwum biskupim. Plebani otaczać mieli szczególną uwagą archiwalia, podlegające kontroli podczas wizytacji. Panowało jednak powszechne przekonanie, że archiwa parafialne powinny zostać skoncentrowane w archiwach diecezjalnych.

Zawartość

Przechowywane w Archiwum Głównym Akt Dawnych akta parafialne są to zarówno tzw. generalia (zachowane w niewielkiej liczbie) jak i specjalia. Zaledwie kilka parafii posiada dokumentację bardziej zróżnicowaną tematycznie i chronologicznie (Fehlbach, Felicienthal, Sidorów, Tarnopol). Do grupy generaliów zaliczyć można księgi przywilejów, protokoły wizytacji, inwentarze kościelne, wykazy dokumentów w postaci rejestrów lub sumariuszy. W omawianym zespole zachowała się najstarsza księga praw i najważniejszych przywilejów z parafii Ostrów spisanych w Trybunale Generalnym Królestwa w Lublinie i podczas roków sądowych ziemskich w Bełzie w latach 1601-1685 (nr 146), sumariusz dokumentów parafii w Tadaniach (nr 185), "konsygnacja" dokumentów parafii w Starymsiole (nr 172); także zarządzenia i spostrzeżenia powizytacyjne z parafii Bruckenthal z lat 1935-1938 (nr 16). Zachowane inwentarze niektórych parafii są precyzyjnym zestawieniem ich stanu posiadania. Inwentarze obejmowały spisy własności nieruchomej i ruchomej parafii: ziemi, budynków, przedmiotów należących do parafii. Niekiedy spisywano również wsie parafialne, porządek nabożeństw, wykazywano bractwa kościelne działające przy kościele parafialnym. Stosowano także podział inwentarza na kościelny (kościół, kaplica parafialna, cmentarz) i beneficjalny (plebania, mieszkania służby kościelnej, budynki gospodarcze, grunty kościelne); spisywano księgozbiór biblioteki lub akta kancelarii parafialnej. W nielicznych zachowanych w AGAD inwentarzach podawano z reguły liczbę porządkową, datę zapisu, treść (opis nieruchomości lub przedmiotu), datę nabycia, liczbę obiektów oraz uwagi (inwentarze kościelne parafii w Bruckenthalu, nr 10, 11); inwentarz zakładano odrębnie dla każdego przeprowadzonego spisu (nr 11) lub prowadzono zapiski w jednej księdze w ciągu kilkudziesięciu lat (nr 10). Przykładem inwentarza kościelnego, beneficjalnego i fundacyjnego jest inwentarz parafii w Bruckenthalu z 1935 r. (nr 11); najstarszy zachowany inwentarz kościelny i beneficjalny to inwentarz parafii w Tadaniach z roku 1847 z późniejszymi dopiskami (nr 184). Specjalia w aktach parafialnych to m. in.: rejestr kazań wygłoszonych w kościele parafialnym w Rawie Ruskiej w latach 1821, 1826-1837 (nr 160), rejestr mszy świętych fundacyjnych w parafii Fehlbach z lat 1922-1943 (nr 30), wykaz fundacji pobożnych przy kościele parafialnym w Bruckenthalu z początku XX w. (nr 12), kronika parafialna (księga pamiątkowa - liber memorabilium) tejże parafii z lat 1859-1938, stanowiąca chronologiczny zapis najważniejszych wydarzeń w życiu parafii, zawierająca także odtworzoną historię kościoła, wykaz proboszczów, zdjęcia kościoła i parafian, wykaz parafian znajdujących się na wojnie (z okresu I wojny światowej) itp. (nr 15). Ponadto: wykaz imienny kapłanów wizytujących parafię w Winnikach i wykonujących posługi religijne w latach 1816-1879 (nr 242), księgi bractw działających przy parafiach (Bractwa Różańca Świętego Najświętszej Marii Panny przy kościele w Bruckenthalu, nr 13, Bractwa Żywego Różańca przy parafii w Felicienthalu, nr 63), zawierające teksty statutów bractwa (nr 13), spisy imienne członków. W znacznej liczbie zachowały się księgi chorych (liber infirmorum), opatrzonych sakramentami (nr, 20, 26, 29, 148), podobnie księgi bierzmowanych podczas wizyt kanonicznych w parafiach (nr 76, 132, 152). W omawianym zespole znajduje się stosunkowo dużo (praktycznie dla każdej parafii) ksiąg ewidencyjnych parafian tzw. status animarum, pochodzących z XIX i XX w.. Są to spisy rodzin zamieszkałych na terenie danej parafii, sporządzone w określonym roku kalendarzowym i następnie uzupełniane w latach kolejnych (nie wszystkie księgi posiadają datację). Na ogół prowadzono jedną księgę wspólną dla całej parafii z zachowaniem podziału na wsie; często jednak (szczególnie w dużych parafiach) sporządzano spisy rodzin odrębnie dla każdej wsi parafialnej (np. status animarum z parafii Kołomyja, nr 87-106). Spisy sporządzone są w układzie adresowym, wg numerów domów. W księdze odnotowywano imiona i nazwiska parafian wyznania rzymskokatolickiego, daty urodzin, ślubów, zgonów, ewentualnie odprawioną spowiedź wielkanocną. Sporadycznie zamieszczano także informację o stanie posiadania parafian i płaconych podatkach (księga z parafii Ponikwa, nr 156). Prowadzono także księgi służące ewidencji katolików i wyznawców innej religii (parafia Tarnopol - spis imienny ludności zamieszkałej w obrębie miasta, nr 231) oraz spisy osób, które przyjęły wiarę rzymskokatolicką (liber extraneorum z parafii Sidorów, nr 166). Spisy parafian stanowią cenne źródło do badań nad rodziną polską; zawarte są w nich informacje o liczebności wielopokoleniowych rodzin, pochodzeniu społecznym ich członków, wykonywanym zawodzie, przestrzeganiu praktyk religijnych itp. Znaczna liczba zachowanych protokołów czynności (ksiąg czynności) - pochodzi głownie z XX w. Pełniły one rolę dziennika kancelaryjnego, mając formę rejestracji korespondencji wchodzącej i wychodzącej, a zarazem kroniki parafialnej, zawierając wiadomości o innych czynnościach wykonywanych przez proboszcza. Protokoły czynności zawierały na ogół liczbę porządkową (numer) exhibitu, datę, treść, sposób załatwienia, datę ekspedycji, uwagi (np. protokół z parafii Bruckenthal, l. 1898-1926, nr 9). Najstarsze z nich prowadzone były w j. łacińskim i składały się z następujących rubryk: materia, dies, mensis et annus exhibiti, numerus exhibiti, synopsis, effectus (parafia Przemyślany, l. 1865-1891, nr 157). Zachował się także protokół czynności z parafii Świrz z lat 1873-1906, gdzie wpisy określono w sposób następujący: liczba urzędowego kawałka, data, przedmiot urzędowania, urzędowe uskutecznienie, data wykonania (nr 181). Uzupełnieniem ksiąg czynności są protokoły posiedzeń komitetu parafialnego (jedyny zachowany w zespole pochodzi z parafii Bruckenthal z lat 1921-1925, nr 14). Najliczniej w omawianym zespole występują księgi zapowiedzi (liber bannorum) oraz protokoły przedślubne (parafia Tarnopol, protokoły z lat 1863-1939, nr 192-221, parafia Zimna Woda, protokoły z lat 1871-1939, nr 249-269; ponadto parafie: Machliniec, Felicienthal). Protokoły (egzaminy) przedślubne sporządzane były z nowożeńcami, którzy obowiązani byli dostarczyć wszelkie, niezbędne do zawarcia małżeństwa dokumenty. Stąd ogromna ilość załączników występujących w tych aktach. Są to świadectwa chrztów, urodzin, zgonów i zapowiedzi, świadectwa moralności, korespondencja z urzędami kościelnymi i świeckimi, zezwolenia sądowe na zawarcie małżeństwa, zezwolenia opiekunów, poświadczenia pełnoletności, zaświadczenia z jednostek wojskowych, dyspensy itp. Protokoły sporządzane były z reguły na drukowanych formularzach, choć najstarsze z nich spisywano odręcznie. Księgi zakładane w parafiach w celu prowadzenia określonego rodzaju wpisów, służyły także innym zapiskom. Status animarum ze Storożyńca zawiera także informacje o działalności parafii w okresie I wojny światowej (nr 173), w księdze z parafii Śniatyń znajdują się jednocześnie wykazy parafian oraz rozporządzenia konsystorskie (nr 177); podobnie katalog parafian w parafii Kałusz to (po obrocie) księga ochrzczonych w tej parafii w latach 1776-1786, zawierająca również inne notatki (m. in. powinności Bractwa Miłosierdzia Instituti Pauperum itp.). Wśród dokumentów wytworzonych przez parafie znajdują się również akta dotyczące różnych form działalności urzędów parafialnych, udziału duchowieństwa w życiu religijnym parafii, działalności parafialnych organizacji i stowarzyszeń; zachowała się również korespondencja z władzami duchownymi i świeckimi, odpisy akt metrykalnych, nieliczne kurendy Kurii Metropolitalnej we Lwowie i akta fundacji mszalnych (nr 32), wykazy członków Związku Mszalnego archidiecezji lwowskiej (nr 63), odpisy wierzytelne i wypisy z akt notarialnych dotyczące darowizn gruntów na rzecz parafii (nr 135), szkice i plan zabudowań kościelnych (nr 127, 239), świadectwa urodzeń wydawanych przez NKWD (nr 271). Działalność społeczną parafii odzwierciedlają zachowane akta Ochronki dla Sierot SS Dominikanek w Tarnopolu z lat 1920-1939, zawierające m. in. ewidencje podopiecznych, dokumentację finansową zakładu

Osobną grupę akt stanowią akta diecezjalne. Jest to: korespondencja Urzędu Dziekańskiego w Złoczowie z Kurią Metropolitalną we Lwowie z lat 20. XX w. (nr 275), protokół czynności Tarnopolskiego Urzędu Dziekańskiego z lat 1903-1939 (nr 274), spis kapłanów z archidiecezji lwowskiej (1740-1859, nr 277), a przede wszystkim księgi rozporządzeń władz duchownych i świeckich. Do prowadzenia ksiąg zawierających odpisy przepisywanych dosłownie wszystkich rodzajów rozporządzeń, publikowanych w parafiach, zobowiązane były konsystorze biskupie oraz urzędy parafialne. Protokolarze te były kontrolowane przez władze świeckie i duchowne podczas wizytacji. Przykładem takiego protokolarza zachowanego w parafii są Ordinationes Consistorales Guberniales z parafii Śniatyn (nr 177); ponadto w aktach diecezjalnych znajduje się 5 ksiąg protokołów z konsystorza lwowskiego z lat 1782-1891 (nr 278-282).

Materiały dotyczące funkcjonowania Kościoła rzymskokatolickiego i parafii na terenie archidiecezji lwowskiej (Kapituła Metropolitalna, lwowskie seminarium duchowne, sprawy, zarząd wyznaniowy, sprawy gospodarcze parafii i ich organizacja, sprawy finansowe, uposażenie księży itp.) znajdują się także w zespole akt: C. K. Ministerstwo Wyznań i Oświaty, przechowywanym w AGAD.

Udostępnianie - Ograniczenia

Zespół nie jest zmikrofilmowany.

Nie udostępnia się w żadnej postaci do osobistego wglądu ksiąg i akt, od których zamknięcia nie upłynęło jeszcze 100 lat [Prawo o aktach stanu cywilnego z dnia 29.09.1986 (z późn. zm.), Dz. U. nr 161 (2004), poz. 1688, art. 25; Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego .... z dnia 26.10.1998 (z późn. zm.), Dz. U. nr 92 (1999), poz. 1058, par. 28].

Reprodukowanie

Prawa własności należą do Skarbu Państwa. Reprodukowanie jest możliwe po uzyskaniu zgody Archiwum Głównego Akt Dawnych. W tych sprawach należy kontaktować się z Kierownikiem oddziału informacji i udostępniania AGA

Dzieje przechowywania (Historia zespołu)

Pierwotnie akta urzędów parafialnych z archidiecezji lwowskiej nie stanowiły jednolitego zespołu. Były one przechowywane w archiwach parafii; najcenniejsze z nich (choć wbrew zaleceniom nie było to regułą): przywileje, dokumenty fundacyjne i uposażeniowe, brevia z odpustami itp. odsyłane były do archiwum kurii biskupiej we Lwowie. W parafii pozostawał częstokroć kopiariusz lub wykazy dokumentów w formie regestów lub sumariuszy. W latach 1930-1931 powstało we Lwowie Archiwum Archidiecezjalne obrządku łacińskiego. Głównym powodem jego utworzenia była chęć uporządkowania zbiorów archiwalnych przechowywanych w kurii arcybiskupiej, które stanowić miały podstawową grupę akt powstającego archiwum. Archiwa parafialne stanowiły drugi pod względem wielkości i niezwykle cenny zbiór akt, utworzony w latach 1930-1931 w drodze przejmowania archiwaliów poszczególnych parafii. Akcją objęto tylko parafie najstarsze, powstałe jeszcze w czasach przedrozbiorowych. Miały one przekazać akta wytworzone przed 1800 r. Grupa określona nazwą "Archiwa parafialne" nie stanowiła także wówczas jednolitego zespołu archiwalnego, a jedynie zbiór akt nadesłanych przez urzędy parafialne stanowiących odrębne zespoły oznaczone nazwą miejscowości - siedziby parafii i posiadające numery kolejne w obrębie danego archiwum. Po zakończeniu inwentaryzacji wg stanu na dzień 31 XI 1931 r. grupa ta objęła 163 zespoły. Zawartość archiwów parafialnych stanowiły przede wszystkim księgi metrykalne , dokumenty pergaminowe, które wcześniej przejęto z kurii arcybiskupiej i organizowanego wówczas Muzeum Archidiecezjalnego, libri ordinationum - kopiariusze rozporządzeń władz państwowych i kościelnych, księgi kancelarii parafialnych, libri memorabilium - księgi prowadzone przez zarządców parafii, w których zapisywano wydarzenia godne upamiętnienia, status animarum - spisy parafian, libri confirmatorum - księgi bierzmowanych, libri infirmorum - księgi opatrzonych świętymi sakramentami przed śmiercią, libri bannorum - księgi zapowiedzi i protokoły przedślubne. W obrębie całej grupy znalazło się 1026 ksiąg różnych (w tym księgi metrykalne), 34 pergaminy oraz 61 fascykułów lub plików akta luźnych. 20 parafii przekazało tylko akta parafialne. W grupie tej znalazła się najprawdopodobniej także część archiwaliów wchodzących w skład omawianego zespołu. II wojna światowa, zmiana granic państwa polskiego była przyczyną dużego zniszczenia i rozproszenia akt, głownie z parafii położonych na byłym obszarze południowo-wschodnim Polski. W 1945 r. nastąpił masowa repatriacja ludności z terenów tzw. zabużańskich. Duchowni wyjeżdżając ze swych macierzystych placówek częstokroć zabierali ze sobą dokumentację parafialną. Pewna liczba ksiąg i towarzyszących im akt poprzez urzędy stanu cywilnego została przekazana do Archiwum Akt Stanu Cywilnego przy Ministerstwie Administracji Publicznej. W 1950 r. Ministerstwo to zostało zlikwidowane, a akta zgromadzone w archiwum oraz pochodzące z innych źródeł zaczęto przekazywać do tzw. Archiwum Zabużańskiego Urzędu Stanu Cywilnego w Warszawie-Śródmieściu. Zachowane akta parafialne trafiły do Archiwum Głównego Akt Dawnych wraz z księgami metrykalnymi, które są tu przekazywane zgodnie z rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych z 14 II 1987 r., po upływie 100 lat od daty zamknięcia księgi. Informacje o aktach parafialnych sporadycznie pojawiały się w protokołach zdawczo-odbiorczych dotyczących ksiąg metrykalnych. W pierwszych przekazanych do AGAD protokołach umieszczano informację: "Urząd Stanu Cywilnego przekazuje jednocześnie inne książki z terenów zabużańskich niemające charakteru ksiąg stanu cywilnego do ewentualnego przechowania i zidentyfikowania" (Archiwum Zakładowe AGAD, Przekazywanie akt, teczka 16/17, s. 15, 23.) Zbiory Archiwum Archidiecezjalnego we Lwowie przez długi czas uchodziły za zaginione. "O dawnych zbiorach archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego trudno cokolwiek powiedzieć" - pisał w 1966 r. ksiądz Bolesław Kumor. (B. Kumor, Metryki parafialne w archiwach diecezjalnych, "Kwartalnik Historii Kultury Materialnej", r. 14, 1966, nr 1, s. 70.) W 1992 r. Archiwum Państwowe w Przemyślu oddało Archiwum Głównemu Akt Dawnych duży zbiór ksiąg metrykalnych z parafii archidiecezji lwowskiej, którego ogromną większość stanowiły metryki przechowywane przed wojna w Archiwum Archidiecezjalnym we Lwowie. Wraz z nimi trafiło do AGAD kilka jednostek akta parafialnych, które być najprawdopodobniej również tworzyły przedwojenny zbiór archiwum lwowskiego.

Jak cytować?

AGAD, Akta Par. Arch. Lwow.

Opracowanie

Przechowywane w Archiwum Głównym Akt Dawnych akta zostały podzielone na dwie grupy: akta parafialne (nr 1-273) i akta diecezjalne (nr 274-275). Jednostkom nadano sygnaturę ciągłą w obrębie całego zespołu. Akta ułożone zostały alfabetycznie według nazw parafii. Dokumentacji wytworzonej przez poszczególne parafie nadano układ chronologiczny w obrębie danego typu akt (księgi zapowiedzi, protokoły przedślubne, spisy rodzin, księgi czynności itp.). Dokumenty luzem dotyczące ogólnej działalności urzędu parafialnego i zawierające różnorodny materiał stanowią ostatnią jednostkę w aktach danej parafii. Materiał zawarty w tych jednostkach ułożono chronologicznie wg dat rocznych. Znaczną ilość dokumentacji parafialnej wyodrębniono podczas porządkowania tzw. variów i dissolutów Oddziału II. Z dokumentów tych utworzono trzy jednostki (nr 271-273), które zatytułowano: "Akta różnych urzędów parafialnych na terenie archidiecezji lwowskiej" i umieszczono je na końcu grupy: "Akta parafialne". W inwentarzu uwzględniono przynależność dekanatalną parafii w okresie dwudziestolecia międzywojennego (wykorzystano w tym celu Schematismus Archidioecesis Leopoliensis ritus latini, Lwów 1932). Opis inwentarzowy jednostki zawiera następujące elementy: sygnatura, parafia, dekanat, tytuł, tytuł oryginalny, treść, daty, język, liczba stron, opis zewnętrzny, sygnatury dawne, uwagi.

Przewidywane dopływy

"Archiwum Zabużańskie" Urzędu Stanu Cywilnego Warszawa Śródmieście przekazuje do AGAD co 2 lata księgi metrykalne, od których zamknięcia upłynęło 100 lat. Być może przekazane zostaną również kolejne akta parafialne.

INWENTARZ


Sygn.:
1
Tytuł: Par. Bojan, dekanat Czerniowce; Liber bannorum, [Księga zapowiedzi dla całej parafii]
Daty: 1921-1944
Opis: księga oprawna, s. 79
Język: pol.

Sygn.:
2
Tytuł: Par. Bolechów, dekanat Dolina; Liber ordinationum, [Księga rozporządzeń dla urzędu parafialnego w Bolechowie]
Daty: 1838-1888
Opis: księga oprawna, s. 151
Dawna Sygn.: 9
Język: łac., pol., niem.

Sygn.:
3 Tytuł: Par. Bolechów, dekanat Dolina; [Akta dotyczące działalności urzędu parafialnego w Bolechowie]
Daty: II poł. XIX w.
Opis: akta luźne, s. 14
Język: pol., łac.
w aktch m. in.: dokumenty dotyczące wsi: Kniaziołuka, Podbereż i Roztoczki, pismo do konsystorza metropolitalnego obrz. łac. we Lwowie (s. 4-9), świadectwo chrztu z gr.- kat. parafii w Bolechowie (s. 12)

Sygn.:
4
Tytuł: Par. Brody, dekanat Brody; Protokół egzaminów przedślubnych urzędu parafialnego obrz. łac. brodzkiego od dnia 6 maja 1861

Daty: 1861-1865, 1923-1926
Opis: księga oprawna, s. 848
Dawna Sygn.: 161, 3
Język: pol.
są to oprawione drukowane formularze protokołów; w latach 1923-1926 księga prowadzona była po raz drugi; wpisy umieszczono obok tekstu z XIX w; nie udostępnia się

Sygn.:
5
Tytuł: Par. Brody, dekanat Brody; [Akta dotyczące działalności urzędu parafialnego w Brodach]
Daty: II poł. XIX w., 1924
Opis: akta luźne, s. 6
Język: niem, pol., łac.
korespondencja, świadectwo chrztu z parafii obrz. łac. w Szczurowicach (dek. Brody) wyst. w 1924 r. (s. 6)

Sygn.:
6
Tytuł: Par. Bruckenthal (Choronów), dekanat Bełz; Status animarum parochiae rit. lat. Bruckenthalensis consriptus anno domini 1885, [Spis imienny parafian]
Daty: 1885*
Opis: księga oprawna, s. 129
Język: łac., pol.
*księga założona w 1885 r.; wizytowana w 1888 r.; wpsiy sięgają pocz. XX w.; wpisy: Bruckenthal, s. 3-65; wsie: Choronów, s. 66-90, Domaszów, s. 91-104, Ostobuż, s. 105-118, Sałaszów, s. 119-125, Tehlów, s. 126-127, Woronów, s. 128-129

Sygn.:
7
Tytuł: Par. Bruckenthal (Choronów), dekanat Bełz; Status animarum parochiae Bruckenthal conscriptus anno dom. 1908, [Spis imienny parafian]
Daty: 1908*
Opis: księga oprawna, s. 155
Dawna Sygn.: 12
Język: pol., niem., łac.
księga założona w 1908 r.; wizytowana w 1909 r.; wpisy sięgają pocz. XX w.; wpisy: Bruckenthal., s. 3, Domaszów, s. 78, Chlewczany, s. 91, Choronów, s. 109, Romanówka, s. 119, Leopoldynów, s. 121, Sałasze, s. 127, Sałasze-Pilce, s. 135, Sałasze - Osiki Wielkie, s. 140, Tehlów, s. 143, Woronów, s. 148

Sygn.:
8
Tytuł: Par. Bruckenthal (Choronów), dekanat Bełz; Status animarum totius parochiae Bruckenthal anno domini 1924, Status animarum parafii Bruckenthal sporządził w maju 1938 r. ks. Dubaniowski Władysław, proboszcz, [Spisy imienne parafian]
Daty: 1924, 1938
Opis: księga oprawna, s. 259
Dawna Sygn.: 13
Język: pol., łac.
wpisy - rok 1924: Bruckenthal, s. 1, Chlewczany, s. 67, Leopoldynów, s. 84, Choronów, s. 88, s. Poddouhe, s. 101, Domaszów, s. 119, Woronów, s. 139; rok 1938: Bruckenthal, s. 172, Domaszów, s. 193, Woronów, s. 216, Ostobuż, 227, Sałasze, s. 242, Poddouhe, s. 249.; indeks kolonistów w Woronowie, s. 170.

Sygn.:
9
Tytuł: Par. Bruckenthal (Choronów), dekanat Bełz; Parafia Bruckenthal. Protokól działalności
Daty: 1898-1926
Opis: księga oprawna, s. 191
Dawna Sygn.: 6
Język: pol.
jest to protokół czynności urzędu parafialnego w Bruckenthalu; wpisy z 1926 r. przekreślone; księga w złym stanie: nie udostępnia się

Sygn.:
10
Tytuł: Par. Bruckenthal (Choronów), dekanat Bełz; Inventarium ecclesiae parochialis in Bruckental Archidioecesis Leopoliensis rit. lat. Districtus Rawa ruska. Districtus rect. Uhnów. Decanatus Bełzensis, [Inwentarz kościoła parafialnego w Bruckenthalu]
Daty: 1827, 1835, 1905, 1908-1910, 1911
Opis: poszyt, s. 45
Dawna Sygn.: 15
Język: pol., niem., łac.
inwentarz z 1827 r. uzupełniany i poprawiany w latach kolejnych; akta w bardzo złym stanie: nie udostępnia się

Sygn.:
11
Tytuł: Par. Bruckenthal (Choronów), dekanat Bełz; Inwentarz kościelny, beneficjalny, fundacyjny spisany w r. 1935. Ks. Dubaniowski Wład[ysław]. Proboszcz
Daty: 1935, 1937
Opis: poszyt, s. 21
Dawna Sygn.: 16, 9, 7
Język: pol.

Sygn.:
12
Tytuł: Par. Bruckenthal (Choronów), dekanat Bełz; Wykaz fundacji pobożnych przy kościele parafialnym oraz kapitałów na ich pokrycie
Daty: 1903-1935
Opis: księga oprawna, s. 54
Język: pol., niem.
część wpisów sporządzona ołówkiem

Sygn.:
13
Tytuł: Par. Bruckenthal (Choronów), dekanat Bełz; Liber Confraternitatis Sacratissimi Rosarii [Beatae Mariae Virgine in ecclesia parochiali ad St. Martinum] in Bruckenthal [die 2 Julii anno salutis MDCCCCII canonice erectae], [Księga Bractwa Różańca Świętego Najświętszej Marii Panny przy kościele parafialnym św. Marcina w Bruckenthalu]
Daty: 1902-1933
Opis: księga oprawna, s. 41
Język: pol., łac

Sygn.:
14
Tytuł: Par. Bruckenthal (Choronów), dekanat Bełz; Protokół posiedzenia Komitetu Parafialnego w Bruckenthalu
Daty: 1921-1925
Opis: poszyt, s. 10
Dawna Sygn.: 18
Język: pol.
zły stan zachowania; nie udostępnia się

Sygn.:
15
Tytuł: Par. Bruckenthal (Choronów), dekanat Bełz; Liber Memorabilium parochiae Bruckenthalensis confectus ab Administratore Josephato Gieszczyński, [Księga pamiątkowa parafii Bruckenthal]
Daty: 1859-1938
Opis: księga oprawna, s. 156
Język: pol., łac., niem.
tytuł oryg. zaczerpnięty z 1 strony księgi; księga prowadzona dwustronnie (s. 3-132, i obrót: s. 133-156); założona w okresie sprawowania posługi duszpasterskiej przez ks. Józefa Gieszczyńskiego; wpisy dwustronne; księga zawiera m. in.: historię kościoła, wykaz proboszczów od 1790 r., kronikę parafii, wykaz parafian znajdujących się na wojnie (z okresu I wojny światowej), listę osób upoważnionych do poboru drzewa opałowego i wykaz wydanego drzewa, spis spowiadających się i komunikantów w okresie Wielkanocy (1908-1923), wykaz książeczek Galicyjskiej Kasy Oszczędności, wykaz realności włościańskich zobowiązanych do płacenia datków fundacyjnych, zdjęcia kościoła i parafian

Sygn.:
16
Tytuł: Par. Bruckenthal (Choronów), dekanat Bełz; Zarządzenia i spostrzeżenia wizytacyjne w parafii Bruckenthal
Daty: 1935-1938
Opis: poszyt, s. 2
Język: pol.
wizytacje przeprowadzone w parafii Bruckenthal przez Kurię Metropolitalną obrządku łacińskiego we Lwowie

Sygn.:
17
Tytuł: Par. Bruckenthal (Choronów), dekanat Bełz; [Protokoły przedślubne spisane w parafii Bruckenthal]
Daty: 1923
Opis: akta luźne, s. 32
Język: pol.
jest to 8 protokołów spisanych w 1923 r.; w czterech z nich mylnie wpisano parafię Uhnów (dotyczą osób pochodzących z miejscowości wchodzących w skład parafii Bruckenthal); nie udostępnia się

Sygn.:
18
Tytuł: Par. Bruckenthal (Choronów), dekanat Bełz; [Akta dotyczące działalności urzędu parafialnego w Bruckenthalu]
Daty: I poł. XX w.
Opis: akta luźne, s. 194
Język: pol., łac., ros., niem., ang.
w aktach m. in: wypisy z ksiąg ur., śl., zg., odpisy akt metrykalnych, świadectwa zapowiedzi, fragmenty "status animarum", korespondencja urzędu parafialnego w Bruckenthalu z innymi urzędami, władzami kościelnymi i administracją państwową, umowy dzierżawne, darowizny, wezwania płatnicze, inne notatki; także list od księdza Józefa Studnickiego, proboszcza kościoła św. Filipa w Hankinson, w Dakocie pn. w USA z wykazem byłych parafian-emigrantów z Bruckenthala, którzy przeprowadzili zbiórkę pieniędzy na odbudowę swego dawnego kościoła, 28 XI 1919 r., s. 148-150.

Sygn.:
19
Tytuł: Par. Bruckenthal (Choronów), dekanat Bełz; Księga zapowiedzi od roku 1909
Daty: 1909-1940
Opis: księga oprawna, s. 126
Język: pol., łac.

Sygn.:
20
Tytuł: Par. Busk, dekanat Busk; Liber infirmorum inciversae parochiae Buscensis ab anno 1890, [Księga chorych w parafii Busk]
Daty: 1890-1927
Opis: księga oprawna, s. 263
Język: łac.
księga zniszczona, popruta oprawa; nie udostępnia się

Sygn.:
21
Tytuł: Par. Chomiakówka, dekanat Czortków; Status animarum parochiae rit. lat. in Chomiakówka. Tomus I [...] pagos: 1. Chomiakówka 2. Białobożnica 3. Byczkowce 4. Siemakowce confectus [...] 1899., [Spis imienny parafian dla wsi wchodzących w skład parafii Chomiakówka]
Daty: 1899-ok. 1930
Opis: ksiega oprawna, s. 260
Dawna Sygn.: 172, R. 10
Język: pol., łac.
t. I; wpisy dla wsi: Chomiakówka, s. 2 -71 (indeks s. 72-73) i Byczkowce, s. 74-253 (indeks s. 254-260); brak wpisów dla wsi Białobożnica i Siemakowce co sugeruje tytuł oryginalny; Byczkowce wyodrębnione zostały jako samodzielna parafia w 1912 r. wraz z wsią Skorodyńce

Sygn.:
22
Tytuł: Par. Chomiakówka, dekanat Czortków; Status animarum parochiae rit. latini in Chomiakówka. Tomus III contineus pagos incoropratos: 1. Biały Potok 2. Kalinowszczyzna 3. Skorodyńce confectus A. D. 1900., [Spis imienny parafian dla wsi wchodzących w skład parafii Chomiakówka]
Daty: 1900- ok.. 1930
Opis: księga oprawna, s. 320
Dawna Sygn.: 173, R. 11
Język: pol., łac.
t. III; wpisy dla wsi: Biały Potok, s. 2-173 (indeks s. 174-178) i Skorodyńce, s. 179-320; brak wpisów dla wsi Kalinowszczyzna co sugeruje tytuł oryginalny; księga zniszczona; nie udostępnia się; w 1912 r. Skorodyńce weszły w skład nowej parafii Byczkowce

Sygn.:
23
Tytuł: Par. Chomiakówka, dekanat Czortków; [Akta dotyczące działalności urzędu parafialnego w Chomiakówce]
Daty: I poł. XX w.
Opis: akta luźne, s. 8
Język: łac., pol., ros.
w aktach: korespondencja urzędu parafialnego, odpisy aktów stanu cywilnego itp.

Sygn.:
24
Tytuł: Par. Dżurków, dekanat Horodenka; Zapowiedzi przedślubne parafii ob. łac. w Dżurkowie od roku 1916
Daty: 1916-1921
Opis: księga oprawna, s. 73
Język: pol.
t. II; parafia Dżurków wyodrębniona z parafii Gwoździec w 1901 r.; księga zniszczona; nie udostępnia się

Sygn.:
25
Tytuł: Par. Dżurków, dekanat Horodenka; Księga zapowiedzi od roku 1921
Daty: 1921-1943
Opis: księga oprawna, s. 114
Język: pol.
t. III; księga znieszczona; nie udostępnia się

Sygn.:
26
Tytuł: Par. Dżurków, dekanat Horodenka; Liber infirmorum parochio Dżurków, 1926, [Księga chorych w parafii Dżurków]
Daty: 1926-1944
Opis: księga oprawna, s. 47
Język: łac.

Sygn.:
27
Tytuł: Par. Dżurków, dekanat Horodenka; [Akta dotyczące działalności urzędu parafialnego w Dżurkowie]
Daty: 1891-1945
Opis: akta luźne, s. 65
Język: pol., łac., ros., fr.
w aktach korespondencja urzędu parafialnego w Dżurkowie ze starostwem, odpisy z akt stanu cywilnego oraz fragment drukowanej broszury z odczytem Juliusza Miklaszewskiego w stuletnią rocznicę konstytucji 3 Maja, wydanej w Krakowie w 1891 r., s. 1-17.

Sygn.:
28
Tytuł: Par. Fehlbach (Kobylnica), dekanat Lubaczów; Spis rodzin, rok 1939
Daty: 1939
Opis: książęczka oprawna, s. 112
Dawna Sygn.: 112
Język: pol.
spis opracował w 1939 r. ksiądz proboszcz Władysław Dubaniowski; do s. 78 zachowana została oryginalna paginacja w księdze

Sygn.:
29
Tytuł: Par. Fehlbach (Kobylnica), dekanat Lubaczów; Liber infirmorum parochiae rom. cath. in Kobylnica [...], [Księga chorych w parafii Fehlbach]
Daty: 1933-1940
Opis: księga oprawna, s. 5
Dawna Sygn.: 113
Język: pol., łac.
księga zniszczona; nie udostępnia się

Sygn.:
30
Tytuł: Par. Fehlbach (Kobylnica), dekanat Lubaczów; Missae fundatae parochiae Kobylnica Fehlbach, [Rejestr mszy świętych fundacyjnych w kościele parafialnym w Fehlbachu]
Daty: 1922-1939, 1942-1943
Opis: książeczka oprawna, s. 27
Dawna Sygn.: 114
Język: pol., łac.

Sygn.:
31
Tytuł: Par. Fehlbach (Kobylnica), dekanat Lubaczów; Consignatio documentorum eclesiam localem in Fehlbach, [Akta własne parafii Fehlbach (konsygnacja dokumentów)]
Daty: 1825-1943
Opis: poszyt, s. 3
Język: łac.

Sygn.:
32
Tytuł: Par. Fehlbach (Kobylnica), dekanat Lubaczów; [Akta dotyczace działalności urzędu parafialnego w Fehlbachu]
Daty: 1851, 1864, 1926-1943
Opis: akta luźne, s. 87
Język: pol., ros., łac., niem.
w aktach m. in.: druki - kurendy Kurii Metropolitalnej obrz. łac. w Lwowie z lat 1942-1943, dokumenty dotyczące praw własności parafii do gruntu z lat 1851, 1864, arkusz posiadłości gruntowej parafii w Fehlbachu z 1942 r., fragmenty kroniki parafialnej z lat 1933-1934 i 1941 (bardzo ciekawe zapiski z życia parafii po wkroczeniu na te tereny Rosjan oraz z okresu po rozpoczęciu wojny sowiecko-niemieckiej), konsygnacja i waloryzacja kapitałów fundacji mszalnych, plan sytuacyjny gminy katastralnej Kobylnica Ruska z 22 XI 1926 r., s. 87, inne notatki.

Sygn.:
33
Tytuł: Par. Feliciental (Felicienthal), dekanat Stryj; Status animarum parochiae Felicienthal, 1895, [Spis imienny parafian]
Daty: 1895-ok.. 1929
Opis: księga oprawna, s. 219
Dawna Sygn.: 281, XX
Język: pol., łac.
t. I; wpisy: Feliciental, s. 1-20, 116-141, Smorze Górne, s. 21-29, 142-152, Annaberg, s. 30-45, 169-178, Smorze Dolne, s. 46-55, 153-163, Smorze-miasto, s. 56-64, 164-168, Karlsdorf, s. 65-89, 189-203, Klimiec, s. 90-92, 211-216, Tucholka, s. 93-101, 179-188, Pławie, s. 102, 217, Żupanie, s. 103-113, 204-210, Wyżłów, s. 114, 218-219, Kalne, s. 115 9 (w kolejności podanej w księdze); księga w złym stanie; nie udostępnia się

Sygn.:
34
Tytuł: Par. Feliciental (Felicienthal), dekanat Stryj; Liber bannorum parochiae Felicienthal ab die 1 Junii 1895, [Księga zapowiedzi ogłoszonych w kościele parafialnym w Felicientalu]
Daty: 1895-1933
Opis: księga oprawna, s. 164
Dawna Sygn.: 248, XXX
Język: pol., łac., niem.
t. II

Sygn.:
35
Tytuł: Par. Feliciental (Felicienthal), dekanat Stryj; [Protokoły przedślubne spisane z nowożeńcami]
Daty: 1907
Opis: akta luźne, s. 32
Język: pol., łac., niem., ukr., węgr.
w protokołach przedślubnych (spisanych odręcznie i na drukowanych formularzach) występują liczne załączniki: świadectwa chrztów, urodzin, zgonów i zapowiedzi, świadectwa moralności, korespondencja z urzędami kościelnymi i świeckimi, zezwolenia sądowe na zawarcie małżeństwa, zezwolenia opiekunów itp., poświadczenia pełnoletności, zaświadczenia z jednostek wojskowych, dyspensy

Sygn.:
36
Tytuł: Par. Feliciental (Felicienthal), dekanat Stryj; [Protokoły przedślubne spisane z nowożeńcami]
Daty: 1908
Opis: akta luźne, s. 19
Język: pol., łac., niem., ukr.
patrz sygn. 35

Sygn.:
37
Tytuł: Par. Feliciental (Felicienthal), dekanat Stryj; [Protokoły przedślubne spisane z nowożeńcami]
Daty: 1910
Opis: akta luźne, s. 54
Język: pol., łac., niem., ukr., węgr.
patrz sygn. 35

Sygn.:
38
Tytuł: Par. Feliciental (Felicienthal), dekanat Stryj; [Protokoły przedślubne spisane z nowożeńcami]
Daty: 1911
Opis: akta luźne, s. 39
Język: niem., łac., słoweń.
patrz sygn. 35

Sygn.:
39
Tytuł: Par. Feliciental (Felicienthal), dekanat Stryj; [Protokoły przedślubne spisane z nowożeńcami]
Daty: 1913
Opis: akta luźne, s. 21
Język: niem., łac., pol.
patrz sygn. 35

Sygn.:
40
Tytuł: Par. Feliciental (Felicienthal), dekanat Stryj; [Protokoły przedślubne spisane z nowożeńcami]
Daty: 1914
Opis: akta luźne, s. 16
Język: niem., łac., pol.
patrz sygn. 35

Sygn.:
41
Tytuł: Par. Feliciental (Felicienthal), dekanat Stryj; [Protokoły przedślubne spisane z nowożeńcami]
Daty: 1915-1917
Opis: akta luźne, s. 22
Język: łac., pol., niem.
patrz sygn. 35

Sygn.:
42
Tytuł: Par. Feliciental (Felicienthal), dekanat Stryj; [Protokoły przedślubne spisane z nowożeńcami]
Daty: 1918-1919
Opis: akta luźne, s. 109
Język: pol., łac., niem., ukr., węgr., słoweński
patrz sygn. 35; wpisy z r. 1918, s. 1-46, r. 1919, s. 47-109

Sygn.:
43
Tytuł: Par. Feliciental (Felicienthal), dekanat Stryj; [Protokoły przedślubne spisane z nowożeńcami]
Daty: 1920
Opis: akta luźne, s. 57
Język: niem., łac., węgr., pol., ukr., czes.
patrz sygn. 35

Sygn.:
44
Tytuł: Par. Feliciental (Felicienthal), dekanat Stryj; [Protokoły przedślubne spisane z nowożeńcami]
Daty: 1921
Opis: akta luźne, s. 53
Język: pol., niem., łac.
patrz sygn. 35

Sygn.:
45
Tytuł: Par. Feliciental (Felicienthal), dekanat Stryj; [Protokoły przedślubne spisane z nowożeńcami]
Daty: 1922
Opis: akta luźne, s. 126
Język: pol., łac.
patrz sygn. 35

Sygn.:
46
Tytuł: Par. Feliciental (Felicienthal), dekanat Stryj; [Protokoły przedślubne spisane z nowożeńcami]
Daty: 1923
Opis: akta luźne, s. 65
Język: pol., łac.
patrz sygn. 35

Sygn.:
47
Tytuł: Par. Feliciental (Felicienthal), dekanat Stryj; [Protokoły przedślubne spisane z nowożeńcami]
Daty: 1925
Opis: akta luźne, s. 110
Język: pol., łac.
patrz sygn. 35

Sygn.:
48
Tytuł: Par. Feliciental (Felicienthal), dekanat Stryj; [Protokoły przedślubne spisane z nowożeńcami]
Daty: 1926
Opis: akta luźne, s. 50
Język: pol., łac.
patrz sygn. 35

Sygn.:
49
Tytuł: Par. Feliciental (Felicienthal), dekanat Stryj; [Protokoły przedślubne spisane z nowożeńcami]
Daty: 1927
Opis: akta luźne, s. 58
Język: pol., łac.
patrz sygn. 35

Sygn.:
50
Tytuł: Par. Feliciental (Felicienthal), dekanat Stryj; [Protokoły przedślubne spisane z nowożeńcami]
Daty: 1928-1929
Opis: akta luźne, s. 171
Język: pol., łac., niem., czes.
patrz sygn. 35; wpisy z r. 1928, s. 1-102, r. 1929, s. 103-171

Sygn.:
51
Tytuł: Par. Feliciental (Felicienthal), dekanat Stryj; [Protokoły przedślubne spisane z nowożeńcami]
Daty: 1930-1931
Opis: akta luźne, s. 232
Język: pol., łac., niem., węgr.
patrz sygn. 35; wpisy z r. 1930, s. 1-108, r. 1931, s. 109-232

Sygn.:
52
Tytuł: Par. Feliciental (Felicienthal), dekanat Stryj; [Protokoły przedślubne spisane z nowożeńcami]
Daty: 1932
Opis: akta luźne, s. 24
Język: pol., łac.
patrz sygn. 35

Sygn.:
53
Tytuł: Par. Feliciental (Felicienthal), dekanat Stryj; [Protokoły przedślubne spisane z nowożeńcami]
Daty: 1933
Opis: akta luźne, s. 71
Język: pol., łac.
patrz sygn. 35

Sygn.:
54
Tytuł: Par. Feliciental (Felicienthal), dekanat Stryj; [Protokoły przedślubne spisane z nowożeńcami]
Daty: 1834
Opis: akta luźne, s. 77
Język: pol., łac.
patrz sygn. 35

Sygn.:
55
Tytuł: Par. Feliciental (Felicienthal), dekanat Stryj; [Protokoły przedślubne spisane z nowożeńcami]
Daty: 1935
Opis: akta luźne, s. 20
Język: pol., łac.
patrz sygn. 35

Sygn.:
56
Tytuł: Par. Feliciental (Felicienthal), dekanat Stryj; [Protokoły przedślubne spisane z nowożeńcami]
Daty: 1936
Opis: akta luźne, s. 121
Język: pol., łac., niem., czeski
patrz sygn. 35

Sygn.:
57
Tytuł: Par. Feliciental (Felicienthal), dekanat Stryj; [Protokoły przedślubne spisane z nowożeńcami]
Daty: 1937
Opis: akta luźne, s. 42
Język: pol.
patrz sygn. 35

Sygn.:
58
Tytuł: Par. Feliciental (Felicienthal), dekanat Stryj; [Protokoły przedślubne spisane z nowożeńcami]
Daty: 1938
Opis: akta luźne, s. 90
Język: pol., łac.
patrz sygn. 35

Sygn.:
59
Tytuł: Par. Feliciental (Felicienthal), dekanat Stryj; [Protokoły przedślubne spisane z nowożeńcami]
Daty: 1939
Opis: akta luźne, s. 73
Język: pol., łac., węgr.
patrz sygn. 35

Sygn.:
60
Tytuł: Par. Feliciental (Felicienthal), dekanat Stryj; Protokół czynności Urzędu Parafialnego w Felicientalu od dnia 20 czerwca 1895
Daty: 1895-1911
Opis: księga oprawna, s. 150
Dawna Sygn.: 282, XV
Język: pol., łac.
t. II

Sygn.:
61
Tytuł: Par. Feliciental (Felicienthal), dekanat Stryj; Protokół czynności Urzędu Para[fialnego] ob. łac. Feliciental, r. 1911
Daty: 1911-1933
Opis: księga oprawna, s. 221
Dawna Sygn.: 283, XVI
Język: pol.
księga zniszczona; nie udostępnia się

Sygn.:
62
Tytuł: Par. Feliciental (Felicienthal), dekanat Stryj; Protokół czynności [Urzędu Parafialnego w Felicientalu], rok 1934
Daty: 1934-1942
Opis: księga oprawna, s. 80
Dawna Sygn.: 284, XVII
Język: pol.

Sygn.:
63
Tytuł: Par. Feliciental (Felicienthal), dekanat Stryj; Buch der Bruderschft des lebendigen Rosenkranzes in der röm. kath. Pfarre zu Feliciental, [Księga Bractwa Żywego Różańca przy parafii w Felicientalu]
Daty: 1913, 1916-1921, 1934-1936
Opis: księga oprawna, s. 75
Dawna Sygn.: 286, XXIII
Język: pol., niem., łac.
księga prowadzona dwustronnie; po obrocie: księga wstrzemięźliwości, wykazy członków Związku Mszalnego archidiecezji lwowskiej i ofiar przez nich składanych, msze fundacyjne w kościele parafilanym, spisy dzieci przystępujących do pierwszej komunii św.

Sygn.:
64
Tytuł: Par. Feliciental (Felicienthal), dekanat Stryj; [Akta dotyczące działalności urzędu parafialnego w Felicientalu]
Daty: 1904-1937
Opis: akta luźne, s. 197
Język: pol., łac., niem.
w aktach m. in.: korespondencja urzędu parafialnego, dyspensy na zawarcie związku małżeńskiego, dokumenty dot. kaplicy publicznej pod wezw. św. Anny w Annabergu (prawo do gruntu) z lat 1931-1937, s. 52-70, odeczwa abpa lwow. Józefa Bilczewskiego "W sprawie opieki nad młodzieżą szkolna w czasie wakacji" z 1918 r., s. 1918 (druk); spis bierzmowanych (1904 r.), fragmenty status animarum dla Felicientalu i wsi należących do parafii (część wpisów kopiowym ołówkiem - brudnopisy?)

Sygn.:
65
Tytuł: Par. Gródek Jagielloński, dekanat Gródek Jagielloński; Status animarum, [Spis imienny parafian]
Daty: ok.. 1839-1939
Opis: księga oprawna, s. 459
Dawna Sygn.: 36, 56
Język: pol., łac.
wpisy: Czerlany, s.1, Doliniany, s. 163, Popiele, s. 298, Drozdowice, s. 328, Ebeanu, s. 364, Haliczanów, s. 374, Stodółki, s. 378, Małkowice, s. 403, Kiernica, s. 411; księga w bardzo złym stanie; nie udostępnia się

Sygn.:
66
Tytuł: Par. Gródek Jagielloński, dekanat Gródek Jagielloński; Status animarum, [Spis imienny parafian]
Daty: ok.. 1856-1938
Opis: księga oprawna, s. 352
Dawna Sygn.: 37, 55
Język: pol., łac.
wpisy: Gródek-przedmieście lwowskie, s. 1, Gródek-przedmieście zasławskie, s. 32, Artyszczów, s. 273, Brundorf, s. 293, Burghtal, s. 315; księga w bardzo złym stanie; nie udostępnia się

Sygn.:
67
Tytuł: Par. Gródek Jagielloński, dekanat Gródek Jagielloński; [Akta dotyczące działalności urzędu parafialnego w Gródku Jagiellońskim]
Daty: 1898, 1906, 1921-1939
Opis: akta luźne, s. 39
Język: pol., łac., ros.
w aktach m. in.: korespondencja urzędu parafialnego, odpisy aktów stanu cywilnego, fragmenty staus animarum

Sygn.:
68
Tytuł: Par. Husiatyn, dekanat Czortków; [Protokól czynności] Urzędu Parafialnego
Daty: 1918-1930
Opis: księga oprawna, s. 188
Dawna Sygn.: 30
Język: pol.
t. I; zły stan zachowania

Sygn.:
69
Tytuł: Par. Husiatyn, dekanat Czortków; Protokół czynności. Urząd Parafialny obrz. łac. w Husiatynie, od 27 XI 1930
Daty: 1930-1938
Opis: księga oprawna, s. 102
Dawna Sygn.: 36, R-147
Język: pol.
t. II; zły stan zachowania; ostatnia strona luzem

Sygn.:
70
Tytuł: Par. Husiatyn, dekanat Czortków; [Akta dotyczące działalności urzędu parafialnego w Husiatynie]
Daty: 1929, 1937-1938
Opis: akta luźne, s. 7
Język: pol., łac.
w aktach m. in.: fragment status animarum, wypis z aktu urodzenia, akt zapowiedzi, korespondencja (z sądu grodzkiego w Czortkowie i starostwa powiatowego w Kopyczyńcach) w sprawach potwierdzenia aktów stanu cywilnego

Sygn.:
71
Tytuł: Par. Huta Nowa, dekanat Buczacz; [Księga zapowiedzi dla parafii Huta Nowa]
Daty: 1931-1944
Opis: fragment księgi, s. 37
Język: pol., łac.
parafia Huta Nowa wyodrębniona w 1925 r. z parafii Monasterzyska; jest to fragment księgi zapowiedzi w bardzo złym stanie, wpisy atramentowe zalane, w dużej części nieczytelne, brak oprawy; nie udostępnia się.

Sygn.:
72
Tytuł: Par. Jezierna, dekanat Złoczów; Status animarum rectificatus anno 1857 per Ignatium Nezbuth parochum Jeziernensem, [Spis imienny parafian]
Daty: 1857 - II poł. XIX w.
Opis: poszyt, s. 76
Dawna Sygn.: numerus loci 12, P-1195, 95/26
Język: łac.
akta przekazane w 1993 r. z AP-Przemyśl; na obwolucie zapis, że jest to status animarum dla wsi Seredyńce, wpisy w aktach natomiast jednoznacznie dotyczą wsi Cebrów; prawdopodobnie obwoluta (oderwana!) pochodzi z innych akt; zły stan zachowania; nie udostępnia się

Sygn.:
73
Tytuł: Par. Jezierna, dekanat Złoczów; [Księga czynności urzędu parafialnego w Jeziernej]
Daty: 1908-1935
Opis: księga oprawna, s. 197
Dawna Sygn.: R-141
Język: pol.
księga w złym stanie zachowania

Sygn.:
74
Tytuł: Par. Jezierna, dekanat Złoczów; [Akta dotyczące działalności urzędu parafialnego w Jeziernej]
Daty: II poł. XIX w., 1933
Opis: akta luźne, s. 30
Język: pol., łac., ros.
m. in.: fragmenty status animarum dla różnych wsi, wchodzących w skład parafii (Cebrów, Worobijówka) oraz akta zapowiedzi przedślubnych; z 1933 r. - korespondencja z Kurią Metropolitalną we Lwowie i starostwem w Tarnopolu

Sygn.:
75
Tytuł: Par. Kałusz, dekanat Dolina; Cathalogus parochianorum in parochia ritus latini Kałusziensi [...] conscriptus sub parochiali visitatione per me parochum kałusziensem Josepham Wiączkiewicza die 27 Xbris nni 1788 [...], [Spis imienny parafian]
Daty: 1788
Opis: księga oprawna, s. 120
Dawna Sygn.: 100/6
Język: łac.
spis parafian na s. 2-91; wpisy: Kałusz, s. 2, Dołpotów, s. 23, Podhorki, s. 26, Studzianka, s. 32, Nowy Kałusz, s. 35, Hołyń, s. 47, Tużyłów, s. 57, Podmichale, s. 61, Bereźnica szlachecka, s. 71, Landestreu, Nowica, s. 75, Dobrowlany, Ugarsthal, Siwka kałuska, s. 77, Chocin, s. 79, Bednarów, s. 83, Petranka, s. 85, Kadobna, s. 86, Krasna, s. 87, Zawój, Grabówka, s. 88, Kropiwnik, Rypianka, Mysłów, s. 89, Wierzchnia, s. 90; Bednarów - od r. 1903 samodzielna parafia; Podmichale - od r. 1893 samodzielna parafia z wsiami: Bereźnica szlachecka, Grabówka, Landestreu, Mysłów, Nowica, Rypianka, Zawój; Dołpotów - według schematyzmu arch. lwow. z 1932 r.- w parafii Wojniłów, Petranka i Krasna - w parafii Rożniatów; księga prowadzona dwustronnie, po obrocie (s. 94-110) wpisy ochrzczonych w parafii Kałusz z lat 1776-1785, zestawienie parafian z podziałem na wsie (s. 113), indeks ochrzczonych (s. 119-120); także inne notatki: pzemieszane wpisy chrztów, zgonów, powinności Bractwa Czynnej Miłości (Bractwa Miłosierdzia Instituti Pauperum); księga przekazana do AGAD z AP-Przemyśl, w 1993 r.

Sygn.:
76
Tytuł: Par. Kamionka Strumiłowa, dekanat Gliniany; Liber confirmatorum, [Księga bierzmowanych]
Daty: 1889, 1901, 1909, 1924
Opis: księga oprawna, s. 267
Dawna Sygn.: 182
Język: pol., łac.
t. II; księga w bardzo złym stanie zachowania; nie udostępnia się

Sygn.:
77
Tytuł: Par. Kamionka Strumiłowa, dekanat Gliniany; Liber bannorum ecclesia parochialis ritus latini in oppido Kamionka Strumiłowa, Archidioecesi Leopoliensi: incipiens ab anno domini 1816, die 22, mensis septembris: die eadem anno instalatus sum ego Gregorius Więckowski plebanus ad hancce ecclesiam [...]
Daty: 1816-1853
Opis: księga oprawna, s. 265
Język: pol.
księga w złym stanie zachowania; nie udostępnia się

Sygn.:
78
Tytuł: Par. Kamionka Strumiłowa, dekanat Gliniany; Liber bannorum, [Księga zapowiedzi]
Daty: 1854-1864
Opis: księga oprawna, s. 125
Język: pol.
t. I; księga w złym stanie zachowania

Sygn.:
79
Tytuł: Par. Kamionka, dekanat Gliniany; Książka ogłoszenia zapowiedzi przedślubnych począwszy od 2 lutego 1865
Daty: 1865-1880
Opis: księga oprawna, s. 187
Język: pol.
księga zniszczona, oderwana oprawa; nie udostępnia się

Sygn.:
80
Tytuł: Par. Kamionka Strumiłowa, dekanat Gliniany; Documentorum matrimonialium ecclesia parochialis Strum. Kamionencensis - anno 1824, [Dokumentacja ślubów]
Daty: 1824-1848
Opis: poszyt, s. 31
Dawna Sygn.: P-1231, 101/9
Język: łac.
zapisane także wewnętrzne strony obwoluty; akta w złym stanie zachowania

Sygn.:
81
Tytuł: Par. Kamionka Strumiłowa, dekanat Gliniany; Status animar[um] Jagonia, według ksiąg metrykalnych z r. 1913, [Spis imienny parafian]
Daty: 1913
Opis: księga oprawna, s. 16
Dawna Sygn.: 159
Język: pol., łac.
zawiera wpisy tylko dla wsi Jagonia sporządzone na podstawie metryk urodzonych, zaślubionych i zmarłych tyczących się rodzin zamieszkałych w Jagonii

Sygn.:
82
Tytuł: Par. Kołomyja, dekanat Kołomyja; [Księga zapowiedzi]
Daty: 1859-1879
Opis: księga oprawna, s. 380
Dawna Sygn.: 40, wykaz nr 1
Język: pol.
t. V; zły stan zachowania

Sygn.:
83
Tytuł: Par. Kołomyja, dekanat Kołomyja; [Księga zapowiedzi]
Daty: 1879-1892
Opis: księga oprawna, s. 372
Dawna Sygn.: 41, wykaz nr 1
Język: pol.
t. VI

Sygn.:
84
Tytuł: Par. Kołomyja, dekanat Kołomyja; [Księga zapowiedzi]
Daty: 1892-1901
Opis: księga oprawna, s. 295
Dawna Sygn.: 42, wykaz nr 1
Język: pol.
t. VII

Sygn.:
85
Tytuł: Par. Kołomyja, dekanat Kołomyja; [Księga zapowiedzi]
Daty: 1901-1912
Opis: księga oprawna, s. 601
Dawna Sygn.: 43, wykaz nr 1
Język: pol.
t. VIII; zły stan zachowania; nie udostępnia się

Sygn.:
86
Tytuł: Par. Kołomyja, dekanat Kołomyja; [Księga zapowiedzi]
Daty: 1913-1932
Opis: księga oprawna, s. 611
Dawna Sygn.: 44, wykaz nr 1
Język: pol.
t. IX

Sygn.:
87
Tytuł: Par. Kołomyja, dekanat Kołomyja; Status animarum pro pago Debesławce, [Spis imienny parafian dla wsi Debesławce]
Daty: bd. (I poł. XX w.)
Opis: akta luźne, składki, s. 24
Język: pol.
wpisy tylko dla wsi Debesławce; na stronie tytułowej podane numery domów, które obejmuje spis; zły stan zachowania

Sygn.:
88
Tytuł: Par. Kołomyja, dekanat Kołomyja; Status animarum pro p. Gody, [Spis imienny parafian dla wsi Gody]
Daty: bd. (I poł. XX w.)
Opis: akta luźne, składki, s. 13
Język: pol.
wpisy tylko dla wsi Gody; na stronie tytułowej podane numery domów, które obejmuje spis; zły stan zachowania

Sygn.:
89
Tytuł: Par. Kołomyja, dekanat Kołomyja; Status animarum pro pago Kniażdwór, [Spis imienny parafian dla wsi Kniażdwór]
Daty: bd. (I poł. XX)
Opis: akta luźne, składki, s. 50
Język: pol.
wpisy tylko dla wsi Kniażdwór; na stronie tytułowej podane numery domów, które obejmuje spis; zły stan zachowania

Sygn.:
90
Tytuł: Par. Kołomyja, dekanat Kołomyja; Status animarum pro pago Kornicz, [Spis imienny parafian dla wsi Kornicz]
Daty: bd. (I poł. XX w.)
Opis: akta luźne, składki, s. 24
Język: pol.
wpisy tylko dla wsi Kornicz; na stronie tytułowej podane numery domów, które obejmuje spis; zły stan zachowania

Sygn.:
91
Tytuł: Par. Kołomyja, dekanat Kołomyja; Status animarum pro pago Korolówka, [Spis imienny parafian dla wsi Korolówka]
Daty: bd. (I poł. XX)
Opis: zszywka, s. 36
Język: pol.
wpisy tylko dla wsi Korolówka; na stronie tytułowej podane numery domów, które obejmuje spis; zły stan zachowania

Sygn.:
92
Tytuł: Par. Kołomyja, dekanat Kołomyja; Status animarum pro pago Nazurna, [Spis imienny parafian dla wsi Nazurna]
Daty: bd. (I poł. XX w.)
Opis: akta luźne, składki, s. 4
Język: pol.
wpisy tylko dla wsi Nazurna; na stronie tytułowej podane numery domów, które obejmuje spis; zły stan zachowania

Sygn.:
93
Tytuł: Par. Kołomyja, dekanat Kołomyja; Status animarum pro pago Oskrzesińce, [Spis imienny parafian dla wsi Oskrzesińce]
Daty: bd. (I poł. XX w.)
Opis: akta luźne, składki, s. 14
Język: pol.
wpisy tylko dla wsi Oskrzesińce; na stronie tytułowej podane numery domów, które obejmuje spis; zły stan zachowania

Sygn.:
94
Tytuł: Par. Kołomyja, dekanat Kołomyja; Status animarum pro pago Pererów, [Spis imienny parafian dla wsi Pererów]
Daty: bd. (I poł. XX w.)
Opis: akta luźne, składki, s. 35
Język: pol.
wpisy tylko dla wsi Pererów; na stronie tytułowej podane numery domów, które obejmuje spis; bardzo zły stan zachowania - nie udostępnia się

Sygn.:
95
Tytuł: Par. Kołomyja, dekanat Kołomyja; Status animarum pro pago Piadyki, [Spis imienny parafian dla wsi Piadyki]
Daty: bd. (I. poł. XX w.)
Opis: akta luźne, składki, s. 78
Język: pol.
wpisy tylko dla wsi Piadyki; na stronie tytułowej podane numery domów, które obejmuje spis; bardzo zły stan zachowania - nie udostępnia się

Sygn.:
96
Tytuł: Par. Kołomyja, dekanat Kołomyja; Status animarum pro pago Pilipy, [Spis imienny parafian dla wsi Pilipy]
Daty: bd. (I. poł. XX w.)
Opis: akta luźne, składki, s. 20
Język: pol.
wpisy tylko dla wsi Pilipy; na stronie tytułowej podane numery domów, które obejmuje spis; zły stan zachowania

Sygn.:
97
Tytuł: Par. Kołomyja, dekanat Kołomyja; Status animarum pro pago Podhajczyki, [Spis imienny parafian dla wsi Podhajczyki]
Daty: bd. (I. poł. XX w.)
Opis: zszywka, s. 49
Język: pol.
wpisy tylko dla wsi Podhajczyki; na stronie tytułowej podane numery domów, które obejmuje spis; bardzo zły stan zachowania - nie udostępnia się

Sygn.:
98
Tytuł: Par. Kołomyja, dekanat Kołomyja; Status animarum pro pago Siemiakowce, [Spis imienny parafian dla wsi Siemiakowce]
Daty: bd. (I. poł. XX w.)
Opis: akta luźne, składki, s. 33
Język: pol.
wpisy tylko dla wsi Siemiakowce; na stronie tytułowej podane numery domów, które obejmuje spis; zły stan zachowania

Sygn.:
99
Tytuł: Par. Kołomyja, dekanat Kołomyja; Status animarum pro pago Cuculin ad Siemiakowce, [Spis imienny parafian dla wsi Cuculin (Siemiakowce)]
Daty: bd. (I. poł. XX w.)
Opis: akta luźne, składki, s. 25
Język: pol.
wpisy tylko dla wsi Cuculin; na stronie tytułowej podane numery domów, które obejmuje spis; zły stan zachowania

Sygn.:
100
Tytuł: Par. Kołomyja, dekanat Kołomyja; Spis imienny parafian pro pago Sopów, [Spis imienny parafian dla wsi Sopów]
Daty: bd. (I. poł. XX w.)
Opis: akta luźne, składki, s. 21
Język: pol.
wpisy tylko dla wsi Sopów; na stronie tytułowej podane numery domów, które obejmuje spis; zły stan zachowania

Sygn.:
101
Tytuł: Par. Kołomyja, dekanat Kołomyja; Status animarum pro pago Trościanka, [Spis imienny parafian dla wsi Trościanka]
Daty: bd. (I. poł. XX w.)
Opis: akta luźne, składki, s. 34
Język: pol.
wpisy tylko dla wsi Trościanka; na stronie tytułowej podane numery domów, które obejmuje spis; zły stan zachowania

Sygn.:
102
Tytuł: Par. Kołomyja, dekanat Kołomyja; Status animarum pro pago Turka, [Spis imienny parafian dla wsi Turka]
Daty: bd. (I. poł. XX w.)
Opis: akta luźne, składki, s. 71
Język: pol.
wpisy tylko dla wsi Turka; na stronie tytułowej podane numery domów, które obejmuje spis; zły stan zachowania

Sygn.:
103
Tytuł: Par. Kołomyja, dekanat Kołomyja; Status animarum pro pago Werbiąż Niżny i Werbiąż Wyżny, [Spis imienny parafian dla wsi Werbiąż Niżny i Werbiąż Wyżny]
Daty: bd. (I. poł. XX w.)
Opis: akta luźne, składki, s. 23
Język: pol.
wpisy tylko dla wsi Werbiąż Niżny i Werbiąż Wyżny; na stronie tytułowej podane numery domów, które obejmuje spis; zły stan zachowania

Sygn.:
104
Tytuł: Par. Kołomyja, dekanat Kołomyja; Status animarum pro pago Wołowa, [Spis imienny parafian dla wsi Wołowa]
Daty: bd. (I. poł. XX w.)
Opis: akta luźne, składki, s. 8
Język: pol.
wpisy tylko dla wsi Wołowa; na stronie tytułowej podane numery domów, które obejmuje spis; zły stan zachowania

Sygn.:
105
Tytuł: Par. Kołomyja, dekanat Kołomyja; Status animarum pro pago Załucze, [Spis imienny parafian dla wsi Załucze]
Daty: bd. (I. poł. XX w.)
Opis: akta luźne, składki, s. 28
Język: pol.
wpisy tylko dla wsi Wołowa; na stronie tytułowej podane numery domów, które obejmuje spis; zły stan zachowania

Sygn.:
106
Tytuł: Par. Kołomyja, dekanat Kołomyja; Status animarum pro pago Zamulińce, [Spis imienny parafian dla wsi Zamulińce]
Daty: bd. (I. poł. XX w.)
Opis: akta luźne, składki, zszywki, s. 86
Język: pol.
wpisy tylko dla wsi Zamulińce; na stronie tytułowej podane numery domów, które obejmuje spis; zły stan zachowania

Sygn.:
107
Tytuł: Par. Kołomyja, dekanat Kołomyja; [Akta dotyczące działalności urzędu parafialnego w Kołomyi]
Daty: 1812-1932
Opis: akta luźne, s. 86
Język: niem., łac., pol., ukr., węgr., ros.
w aktach m. in.: wyciagi z akt stanu cywilnego, korespondencja, fragmenty status animarum, świadectwa chrztów, urodzeń, zgonów i ślubów itp.; akta w złym stanie, nie udostępnia się

Sygn.:
108
Tytuł: Par. Leszniów, dekanat Brody; [Spis imienny parafian]
Daty: 1876
Opis: księga oprawna, s. 161
Język: łac., pol.
spis dla miasta Leszniów i wsi: Bołdury, Komorówka, Korsów i Piaski; księga źle zszyta i oprawiona, wpisy przemieszane

Sygn.:
109
Tytuł: Par. Ludwikówka, dekanat Dolina; Księga zapowiedzi od 17/9 1911 roku,
Daty: 1911-1939, 1941, 1943
Opis: księga oprawna, s. 69
Dawna Sygn.: 239
Język: pol., łac.
parafia Ludwikówka wyodrębniona w 1910 r. z parafii Wełdzirz

Sygn.:
110
Tytuł: Par. Ludwikówka, dekanat Dolina; Spis familii należących do kościoła w Ludwikówce
Daty: ok.. 1910 r.
Opis: księga oprawna, s. 39
Dawna Sygn.: DX-131, 240
Język: pol., łac.
księga prowadzona w formie skorowidza, alfabetycznie według nazwisk

Sygn.:
111
Tytuł: Par. Ludwikówka, dekanat Dolina; [Akta dotyczące działalności urzędu parafialnego w Ludwikówce]
Daty: 1925, 1941, 1943
Opis: akta luźne, s. 18
Język: pol., łac., niem.
w aktach: protokoły przedślubne z załącznikami, świadectwo urodzenia i chrztu

Sygn.:
112
Tytuł: Par. Lwów, dekanat Lwów; Księga zapowiedzi, t II ab A. 1930 do listopada 1939
Daty: 1930-1939
Opis: księga oprawna, s. 200
Język: pol., łac.
t. II, dla parafii św. Franciszka z Asyżu na Zamarstynowie

Sygn.:
113
Tytuł: Par. Lwów, dekanat Lwów; Księga zapowiedzi od listopada 1939
Daty: 1939-1946
Opis: księga oprawna, s. 89
Język: pol.
T III, dla parafii św. Franciszka z Asyżu na Zamarstynowie; ostatnia strona - pojedyńczy dokument - świadectwo zapowiedzi z 16 XII 1944; zły stan zachowania, nie udostępnia się

Sygn.:
114
Tytuł: Par. Machliniec, dekanat Stryj; [Księga zapowiedzi dla parafii w Machlińcu]
Daty: 1843-1872
Opis: księga oprawna, s. 70
Język: pol., niem., łac.
parafia Machliniec wyodrębniona w 1842 r. z parafii Kochawina

Sygn.:
115
Tytuł: Par. Machliniec, dekanat Stryj; [Księga zapowiedzi dla parafii w Machlińcu]
Daty: 1872-1897
Opis: księga oprawna, s. 115
Język: niem., pol., łac.

Sygn.:
116
Tytuł: Par. Machliniec, dekanat Stryj; Akta małżeńskie [...] uporządkowane według dat i liczb
Daty: 1843-1859
Opis: księga oprawna, s. 348
Język: niem., pol., łac.
akta zawierają m. in.: protokoły przedślubne, korespondencję z władzami kościelnymi i administracyjnymi świeckimi, świadectwa zapowiedzi, pozwolenia na zawarcie małżeństwa ze strony władz duchownych i świeckich, wypisy z akt metrykalnych; na wewnętrznej stronie obwoluty napis: "Dieses Kirchenbuch wurde im Jahre 1941 durch Vermittlung des Reichssippenamtes instandgesetzt".

Sygn.:
117
Tytuł: Par. Machliniec, dekanat Stryj; Akta małżeńskie [...] uporządkowane według dat i liczb
Daty: 1860-1869
Opis: księga oprawna, s. 484
Język: niem., pol., łac.
j. w.

Sygn.:
118
Tytuł: Par. Machliniec, dekanat Stryj; Akta małżeńskie [...] uporządkowane według dat i liczb
Daty: 1870-1879
Opis: księga oprawna, s. 438
Język: niem., pol., łac., ros.
j .w.

Sygn.:
119
Tytuł: Par. Machliniec, dekanat Stryj; Akta ślubne [...] uporządkowane wedłyg dat i liczb
Daty: 1880-1889
Opis: księga oprawna, s. 708
Język: pol., niem., łac., ros.
j. w.

Sygn.:
120
Tytuł: Par. Machliniec, dekanat Stryj; Akta ślubne [...] uporządkowane według dat i liczb
Daty: 1890-1899
Opis: księga oprawna, s. 706
Język: pol., niem., ros., łac.
j .w.

Sygn.:
121
Tytuł: Par. Machliniec, dekanat Stryj; Akta ślubne [...] uporządkowane według dat i liczb
Daty: 1900-1903
Opis: księga oprawna, s. 376
Język: pol., łac., niem., ros., węgr.
j. w.

Sygn.:
122
Tytuł: Par. Machliniec, dekanat Stryj; Akta ślubne [...] uporządkowane według dat i liczb
Daty: 1904-1909
Opis: księga oprawna, s. 572
Język: pol., łac., niem., słow.
j. w.

Sygn.:
123
Tytuł: Par. Machliniec, dekanat Stryj; Akta ślubne [...] uporządkowane według dat i liczb
Daty: 1910-1919
Opis: księga oprawna, s. 649
Język: pol., łac., niem., ros.
j. w.

Sygn.:
124
Tytuł: Par. Machliniec, dekanat Stryj; Akta ślubne [...] uporządkowane według dat i liczb
Daty: 1920-1922
Opis: księga oprawna, s. 566
Język: pol., nime., łac., ros.
j. w.

Sygn.:
125
Tytuł: Par. Machliniec, dekanat Stryj; Akta ślubne [...] uporządkowane według dat i liczb
Daty: 1923-1929
Opis: księga oprawna, s. 627
Język: pol., łac., ang.
j. w.

Sygn.:
126
Tytuł: Par. Machliniec, dekanat Stryj; Akta ślubne [...] uporządkowane według dat i liczb
Daty: 1930-1939
Opis: księga oprawna, s. 909
Język: pol.
j. w.

Sygn.:
127
Tytuł: Par. Machliniec, dekanat Stryj; [Akta dotyczące działalności urzędu parafialnego w Machlińcu]
Daty: 1840-1924
Opis: akta luźne, s. 86
Język: pol., niem., łac., ros.
jest to głównie korespondencja z władzami duchownymi i władzami administracyjnymi świeckimi; akta zawierają m. in.: dokumenty dotyczące starań o uzyskanie zgody na budowę kościoła w Machlińcu przedstawiane do tronu cesarskiego (1840-1924), szkic fasady kościoła itp.

Sygn.:
128
Tytuł: Par. Mariampol, dekanat Konkolniki; [Spis imienny parafian]
Daty: bd.
Opis: księga oprawna, s. 168
Język: pol., łac., niem.
wpisy dla miasta, s. 1-60 i przedmieścia, s. 61-168; zły stan zachowania; nie udostepnia się

Sygn.:
129
Tytuł: Par. Mariampol, dekanat Konkolniki; Status animarum in parochiae Mariampoliensis ab anno 1816, [Spis imienny parafian]
Daty: 1816-1828
Opis: księga oprawna, s. 171
Dawna Sygn.: XXVI
Język: pol., łac.
wpisy dla: miasta, s. 1-5, 22-29, 57-63, 89-94, 115-121, 148-158, przedmieścia, s. 5-9, 29-36, 64-69, 95-100, 122-129, 159, 164, domu Panien Miłosierdzia, s. 55-56, 70-71, 113-114 i wsi: Wołczków, s. 10-15, 37-46, 71-80, 100-108, 130-139, 165-171, Łany, s. 16-17, 47-48, 81, 108-109, 144-145, Wodniki, 20, 53, 87, 113, 147, Delejów, s. 17-19, 49-52, 83-86, 109-112, 140-143, Tumierz, s. 20, 53, 87, 112, 146, Dubowce, s. 21, 54, 88, 147, Plebanówka, s. 82; wieś Delejów wyodrębniona jako samodzielna parafia w 1894 r. z wsiami: Łany, Tumierz; zły stan zachowania, nie udostępnia się

Sygn.:
130
Tytuł: Par. Mariampol, dekanat Konkolniki; [Akta dotyczące działalności urzędu parafialnego w Mariampolu]
Daty: II poł. XIX w., 1907, 1910, 1950
Opis: akta luźne, s. 14
Język: pol., łac.
w akatch: tzw. "wyciągi familijne", świadectwo chrztu, korespondencja

Sygn.:
131
Tytuł: Par. Monasterzyska, dekanat Buczacz; Książka ślubnych zapowiedzi w parafii kościoła parochialnego manosterzeckiego latt. ritt. [...]
Daty: 1795-1805
Opis: książka oprawna, s. 140
Dawna Sygn.: 148/17
Język: pol., łac.
zły stan zachowania

Sygn.:
132
Tytuł: Par. Monasterzyska, dekanat Buczacz; Liber metrices confirmatorum parochianorum in parochia Monasterzycensi latt. ritt. sub titulo Assumpta in Caelum B. V. Mariae dioecesis leopoliensis circuli ac decanatus stanislaopoliensis reperibilium vigore ordinariatus d[...]tta 24 Julii anno 1800 confectus anno curenti suprafato 1800, [Księga bierzmowanych w parafii Monasterzyska]
Daty: 1816, 1825, 1852
Opis: księga, s. 72
Dawna Sygn.: 148/22
Język: łac.
zawiera m. in.: wykaz bierzmowanych podczas wizyty kanoniczej arcybiskupa lwowskiego Łukasza Baranieckiego w dniach 4-6 IX 1852; zły stan zachowania, zerwana oprawa, nie udostępnia się

Sygn.:
133
Tytuł: Par. Monasterzyska, dekanat Buczacz; [Księga zapowiedzi ślubnych w parafii Monasterzyska]
Daty: 1805-1818
Opis: księga oprawna, s. 89
Dawna Sygn.: 148/21
Język: pol., łac.
w księdze wykaz osób zamierzających wstąpić w związek małżeński z parafii cyrkułu stanisławowskiego i buczackiego, obowiązanych uiścić opłatę na rzecz funduszu dla Instytutu Szczepienia Ospy Krowiej według nowych stawek (patent z 17 XII 1813 i rozp. cyrkułu z 5 I 1818), s. 88-89.

Sygn.:
134
Tytuł: Par. Nadwórna, dekanat Stanisławów; Acta matrimonialia ecclesiae parochialis Nadwornaensis ab anno 1840 consignata per a die 14[..] Octobris, [Księga dotycząca związków małżeńskich zawieranych w parafii]
Daty: 1840-1872
Opis: księga oprawna, s. 56
Język: łac.
zawiera rejestr spraw załatwionych i wydanych nowożeńcom zaświadczeń

Sygn.:
135
Tytuł: Par. Nadwórna, dekanat Stanisławów; [Akta dotyczące działalności urzędu parafialnego w Nadwórnej]
Daty: 1814-1939
Opis: akta luźne, s. 350
Język: niem., pol., łac., ros.
akta ułożone chronologicznie; dotyczą zarządzania parafią, zawierają korespondencję z władzami duchownymi i świeckimi, okólniki, odpisy reskryptów C.K. Ministerstwa Spraw Wewnętrznych do C.K. Namiestnictwa we Lwowie, wypisy z akt stanu cywilnego; wśród dokumentów m. in.: inwenatrz szkoły trywialnej w Nadwórnej (cyrkuł stanisławowski), z 10 II 1865, s. 121-129, "Instrukcja dla zastępców majątków erekcjonalnych, kościelnych, cerkiewnych i parafialnych tudzież fundacji przyłączonych do kościołów (cerkwii) przy dochodzeniach miejscowych zarządzonych w myśl ustawy z dnia 20 III 1874 [...] w celu urządzenia ksiąg grunowych" (Lwów, 15 I 1877), s. 156-161, odpisy wierzytelne i wypisy z akt notarialnych dotyczące darowizn gruntów na rzecz kościoła w Nadwórnej (w Tarnawicy Leśnej, Majdanie Górnym, Weleśnicy Leśnej), z lat 1930-1934 i 1938, s. 286-300, 312-316 itp..

Sygn.:
136
Tytuł: Par. Narajów, dekanat Brzeżany; Księga zapowiedzi parafii Narajów od r. 1899
Daty: 1899-1944
Opis: księga oprawna, s. 277
Język: pol.

Sygn.:
137
Tytuł: Par. Narajów, dekanat Brzeżany; Status animarum parochiae Narajów distr. Brzeżany, [Spis imienny parafian w parafii Narajów]
Daty: II poł.XIX w./I poł. XX w.
Opis: księga, s. 410
Język: pol., łac.
spis dla miasta i wsi Narajów, wsi: Łany, Szajbówka, Ćwierci, Równe, Podusilna, Huta oraz miasta i wsi Rohaczyn; akta w bardzo złym stanie, wpisy przemieszane w obrębie księgi, księga popruta, oderwana oprawa; nie udostępnia się

Sygn.:
138
Tytuł: Par. Narajów, dekanat Brzeżany; [Akta dotyczące działalności urzędu parafialnego w Narajowie]
Daty: 1908-1939
Opis: akta luźne, s. 62
Język: pol., łac., ros., niem., fr.
w aktach m. in.: fragmenty status animarum, korespondencja urzędu parafialnego, wyciągi metrykalne, dokumnety dotyczące zmiany obrządku, wykaz aktów zgonu z 1939 r., itp..; część wpisów ołówkiem; akta w bardzo złym stanie; nie udostępnia się

Sygn.:
139
Tytuł: Par. Niżborg Nowy, dekanat Czortków; [Protokoły przedślubne spisane w parafii Niżborg Nowy]
Daty: 1907-1911
Opis: poszyt, s. 88
Dawna Sygn.: R-153, 9, 176
Język: pol.
są to formularze protokołów przedślubnych (egzaminów przedślubnych) spisanych z nowożeńcami

Sygn.:
140
Tytuł: Par. Niżborg Nowy, dekanat Czortków; Księga protokołów przedślubnych, parafia Niżborg Nowy
Daty: 1920-1925
Opis: księga oprawna, s. 401
Dawna Sygn.: R-154, 10, 177, IX-17
Język: pol.
j. w.

Sygn.:
141
Tytuł: Par. Niżborg Nowy, dekanat Czortków; Protokoły przedślubne parafii Niżborg Nowy
Daty: 1925-1931
Opis: księga oprawna, s. 404
Dawna Sygn.: R-155, 11, 178
Język: pol.
j. w.

Sygn.:
142
Tytuł: Par. Niżborg Nowy, dekanat Czortków; Księga protokołów przedślubnych parafii Niżborg Nowy
Daty: 1931-1933
Opis: księga oprawna, s. 200
Dawna Sygn.: R-156, 179, IX-17
Język: pol.
j. w.

Sygn.:
143
Tytuł: Par. Niżborg Nowy, dekanat Czortków; Protokół przedślubny parafii Niżborg Nowy obrz. rzym. katol.
Daty: 1933-1939
Opis: księga oprawna, s. 299
Dawna Sygn.: R-157, 12, 180, IX-17
Język: pol.
j. w.

Sygn.:
144
Tytuł: Par. Niżborg Nowy, dekanat Czortków; [Dokumenty dotyczące małżeństw zawieranych w parafii]
Daty: 1909-1911, 1930-1934
Opis: akta luźne, s. 20
Język: pol., łac.
są to załączniki do protokołów przedślubnych; zawierają zezwolenia na zawarcie małżeństwa, świadectwa zapowiedzi, świadectwa chrztu itp.

Sygn.:
145
Tytuł: Par. Niżborg Nowy, dekanat Czortków; Niżborg Nowy, [Spis imienny parafian]
Daty: bd.
Opis: poszyt, s. 153
Dawna Sygn.: R-151, 14, 181
Język: pol.

Sygn.:
146
Tytuł: Par. Ostrów, dekanat Bełz; Privilegia et jura praecipua ecclesiae parochialis Ostrow sub litt. F, [Przywileje i najważniejsze prawa parafii Ostrów]
Daty: 1601-1675
Opis: dudka, s. 336
Dawna Sygn.: 162/1
Język: łac., pol.
tytuł oryginalny na wewnętrznej stronie obwoluty; sa to przywileje parafii Ostrów spisane w Trybunale Generalnym Królestwa w Lublinie lub podczas roków sądowych ziemskich w Bełzie; księga bardzo zniszczona; nie udostępnia się

Sygn.:
147
Tytuł: Par. Pieniaki, dekanat Brody; [Księga zapowiedzi ogłoszonych w parafii]
Daty: 1919-1939
Opis: księga, s. 135
Język: pol.
księga bardzo zniszczona, bez oprawy; nie udostępnia się

Sygn.:
148
Tytuł: Par. Podkamień, dekanat Brody; Liber infirmorum sacramentis provisorum ecclesiae parochialis r. l. Podkamienensis, [Księga chorych w parafii, opatrzonych sakramentami]
Daty: 1817-1860
Opis: księga oprawna, s. 81
Dawna Sygn.: 167/6
Język: łac.

Sygn.:
149
Tytuł: Par. Pokamień, dekanat Brody; Status animarum ecclesiae parochialis ritus latini Podkamienensis 1847, [Spis imienny parafian parafii Podkamień]
Daty: 1847
Opis: księga oprawna, s. 369
Dawna Sygn.: 167/7
Język: łac.
t. I; wpisy: Podkamień s. 2-145, Niemiacz s. 146-159, Palikrowy s. 160-199, Pańkowce s. 200-224, Wierzbowczyk s. 225-235, Orzechowczyk s. 236-245, Popowce s. 246-270, Dudyn s. 271-174, Nakwasza s. 275-351, Tetylkowce s. 353-356, Jaśniszcze s. 357-369

Sygn.:
150
Tytuł: Par. Podkamień, dekanat Brody; Liber status animarum parochiae Podkamień r. lat. P.P. Ord. Praedicatorum, [Spis imienny parafian]
Daty: 1874
Opis: księga oprawna, s. 371
Dawna Sygn.: 164
Język: pol., łac.
wpisy: Podkamień - miasto s. 1-114 (indeks, s. 116-119), Czernica s. 120-176 (indeks s. 177-179), Dudyn s. 180-183, Jaśniszcze s. 184-195, Kutyszcze s. 196-206, Maliniska s. 207-221, Nakwasza s. 222-266 (indeks s. 267-268), Niemiacz s. 269-277, Orzechowczyk s. 278-279, Palikrowy s. 280-331 (indeks s. 332-333), Pańkowce s. 334-371

Sygn.:
151
Tytuł: Par. Pomorzany, dekanat Złoczów; [Spis imienny parafian]
Daty: od 1905 r.
Opis: poszyt, s. 61
Język: pol.
wpisy tylko dla wsi Płuchów, która od 1923 r. znalazła się w parafii Ryków, wyodrębnionej z parafii Pomorzany; na poczatku księgi indeks do części wpisów; s. 60-61 zaświadczenie (luzem) o pobycie w państwowym szpitalu powszechnym we Lwowie i zgonie (1933 r.); część wpisów prowadzona ołówkiem; akta w bardzo złym stanie; nie udostępnia się

Sygn.:
152
Tytuł: Par. Ponikwa, dekanat Brody; Liber confirmatorum parochie Ponicoviensis, [Ksiega bierzmowanych w parafii]
Daty: 1890, 1901, 1918, 1929
Opis: księga oprawna, s. 39
Dawna Sygn.: 169
Język: łac.
parafia Ponikwa wyodrębniona w 1865 r. z parafii Pieniaki

Sygn.:
153
Tytuł: Par. Ponikwa, dekanat Brody; Książka protokołów przedślubnych parafii obrządku łac. w Ponikwie, począwszy od 21 stycznia 1868 do 2 października 1874
Daty: 1868-1874
Opis: księga oprawna, s. 313
Dawna Sygn.: 166
Język: pol., łac.

Sygn.:
154
Tytuł: Par. Ponikwa, dekanat Brody; Spis dusz ob.. rz. kat. Boratyna, Ponikwy i Wołochów
Daty: od 1875 r.
Opis: księga oprawna, s. 118
Dawna Sygn.: 167
Język: pol.
wpisy: Boratyn s. 1a-21, Ponikwa s. 22-75, Wołochy s. 76-118; zły stan zachowania

Sygn.:
155
Tytuł: Par. Ponikwa, dekanat Brody; Status animarum parochiae Ponicoviensis, [Spis imienny parafian]
Daty: 1890, [1897, 1829]
Opis: księga oprawna, s. 588
Dawna Sygn.: 168
Język: pol., łac.
wpisy dokonane w 1890 r., uzupełnione w latach 1897 i 1929: Ponikwa s. 1a-72, Boratyn s. 73-119, Dubie s. 120-185, Hołoskowice s. 186-244, Hucisko Brodzkie s. 245-381, Huta Nowa s. 382-407, Wołochy s. 408-471, Suchodoły s. 472-551, Wysocko s. 552-588; bardzo zły stan zachowania; nie udostępnia się

Sygn.:
156
Tytuł: Par. Ponikwa, dekanat Brody; [Wykazy parafian obrządku rzynmskokatolickiego gminy Boratyn i Hucisko brodzkie [parafia Ponikwa] i opłacane przez nich podatki stałe oraz ilość posiadanych gruntów]
Daty: 1875
Opis: zszywka, luzy, s. 9
Język: pol.

Sygn.:
157
Tytuł: Par. Przemyślany, dekanat Świrz; Protocollum actorum parochialiumn ecclesiae przemyslanensis [...] mense Julio 1865, [Protokół czynności urzędu parafialnego]
Daty: 1865-1891
Opis: księga oprawna, s. 178
Dawna Sygn.: 116, Nr 16
Język: pol., łac.
akta zawierają rejestr spraw załatwionych przez urząd wraz z określeniem sposobu załatwienia danej sprawy

Sygn.:
158
Tytuł: Par. Przemyślany, dekanat Świrz; [Protokół czynności urzędu parafialnego]
Daty: 1928-1939
Opis: księga oprawna, s. 201
Język: pol.
bardzo zły stan zachowania; nie udostępnia się

Sygn.:
159
Tytuł: Par. Przemyślany, dekanat Świrz; [Akta dotyczące działalności urzędu parafialnego w Przemyślanach]
Daty: II poł. XIX w., 1908, 1910
Opis: składki, akta luźne, s. 49
Język: pol.
jest to fragment protokołu czynności urzędu parafialnego z II poł. XIX w., oraz korespondencja parafialna

Sygn.:
160
Tytuł: Par. Rawa Ruska, dekanat Żółkiew; Liber Concionum habitarum in ecclessia parochiali r. l. in Rawa ab anoo 1826-1836 [...], [Rejestr kazań wygłoszonych w kościele parafialnym w Rawie Ruskiej]
Daty: 1821, 1826-1837
Opis: księga oprawna, s. 37
Dawna Sygn.: 181/6
Język: pol., łac.
na końcu ksiegi dołączony "wyciąg familijny" Macieja Kalisza sporządzony w 1921 r. (s. 37)

Sygn.:
161
Tytuł: Par. Rosochacz*, dekanat ; [Notatki do aktów chrztów i zgonów]
Daty: 1940-1945
Opis: składki, luzy, zeszyt, s. 29
Język: pol., ros.
*żadna z wsi Rosochacz wg schematyzmu archidiecezji lwowskiej z okresu międzywojennego nie stanowiła odrebnej parafii; Rosochacz należący do parafii Jagielnica leżał w dekanacie Czortków, Rosohacz z parafii Dżurków w 1901 r. wyodrębnionej z parafii Gwoździec leżał w dekanacie Horodenka - niestety stan akt nie pozwala na ustalenie, której wsi dotyczą zachowane w aktach częściowo nieczytelne, odręczne zapiski - dlatego też w inwnetarzu umieszczono akta te pod nazwą wsi.

Sygn.:
162
Tytuł: Par. Sidorów, dekanat Czortków; Trojanówka - Bednarówka - Szydłowce - Puzyna - Czarnokońce i Czarnokończyki - Wasylków, [Spis imienny parafian]
Daty: 1876-1891
Opis: księga oprawna, s. 190
Język: pol., łac.
wpisy: Trojanówka s. 1-16, Bednarówka s. 18-23, Szydłowce - dwór s. 24, Szydłowce s. 25-48, Puzyna s. 50-79, Czarnokońce Wielkie s. 80-114, Czarnokończyki (Czarnokońce Małe) s. 115-134, Wasylków s. 144-159; na końcu księgi wykazy nazwisk: Trojanówka i Bednarówka s. 174, Szydłowce s. 175-176, Puzyna s. 177, Czarnokońce i Czarnokończyki s. 178-180, Wasylków s. 180; Czrnokońce Wielkie wyodrębnione jako samodzielna parafia w 1892 r. z wsiami Czarnokońce Małe i Puzyna; zły stan zachowania

Sygn.:
163
Tytuł: Par. Sidorów, dekanat Czortków; Sidorów - Tłusteńkie - Suchodół - Krzyweńkie - Zielona, [Spis imienny parafian]
Daty: 1876-1891
Opis: księga oprawna, s. 137
Język: pol., łac.
wpisy: Sidorów s. 2-46, Tłusteńkie s. 47-90, Suchodół s. 91-119, Krzyweńkie s. 120-124, Zielona s. 125-127; na końcu księgi zestawienia nazwisk - Sidorow s. 128-131, Tłusteńkie s. 132-134, Suchodół s. 135, Krzyweńkie s. 136, Zielona s. 137 9według dawnej paginacji); w księdze błędnie podana nazwa wsi Suchodół (Suchodoły); wieś Tłusteńkie wyodrębniona jako samodzielna parafia w 1923 r.; zły stan zachowania

Sygn.:
164
Tytuł: Par. Sidorów, dekanat Czortków; [Spis imienny parafian]
Daty: II poł. XIX w.
Opis: księga, s. 163
Język: łac.
wpisy; Sidorów s. 1-15, Probużna s. 16-36, Czarnokońce s. 39-61, Czarnokończyki s. 62-73, Zielona s. 74-79, wpisy dla niezidentyfikowanej wsi s. 80-107, Szydłowce s. 108-122, Suchodół s. 123-131, Bednarówka s. 132-134, Trojanówka s. 135-140, Krzyweńkie s. 141-148, Wasylków s. 149-156, Tłusteńkie s. 157-163; bardzo zły san zachowania; nie udostępnia się

Sygn.:
165
Tytuł: Par. Sidorów, dekanat Czortków; [Spis imienny parafian]
Daty: II poł. XIX w.
Opis: księga, s. 278
Język: pol., łac.
wpisy: Sidorów s. 1-78, Zielona s. 79-83, Suchodół s. 84-89, Szydłowce s. 90-151, Wasylków s. 152-194, Krzyweńkie s. 195-198, Suchodół - dwór s. 199-202, Suchodół s. 203-254, Trojanówka s. 255, Bednarówka s. 256-268, Oparszczyzna s. 269-271, Zacisze s. 272, 273-276, Sidorów s. 277-278; księga w bardzo zym stanie, popruta, bez oprawy; Oparszczyzna i Zacisze - wsie niezidentyfikowane; nie udostępnia się

Sygn.:
166
Tytuł: Par. Sidorow, dekanat Czortków; Liber extraneorum parafii Siodrów, [Księga wpisów "obcych"]
Daty: 1938-1947
Opis: księga oprawna, s. 26
Dawna Sygn.: 166
Język: łac., pol.
T. I; w księdze wpisy urodzeń i chrztów osób, które przeszły z innych wyznań na wiarę rzymskokatolicką w latach 1938-1947

Sygn.:
167
Tytuł: Par. Sidorów, dekanat Czortków; [Akta dotyczące działalności urzędu parafialnego w Sidorowie]
Daty: 1921, 1937-1938, 1946, 1948
Opis: akta luźne, s. 8
Język: pol.
w aktach m.in..: wyciąg familijny, korespondencja starostwa w Kopyczyńcach w sprawie zmiany zapisów w księgach metrykalnych z parafii Sidorów, wypis z aktu urodzenia, dokumenty dotyczace zmiany wyznania oraz ustalenia miejsca zamieszkania

Sygn.:
168
Tytuł: Par. Sokolniki, dekanat Lwów; Status animarum tom I [...] Nr d. 1-269, [Spis imienny parafian]
Daty: 1933
Opis: księga oprawna, s. 360
Język: pol., łac.
t. I, księga założona w 1933 r., wizytowana w 1934 r.; wpisy sięgają roku 1946

Sygn.:
169
Tytuł: Par. Sokolniki, dekanat Lwów; Status animarum tom II Nr d. 270-509, [Spis imienny parafian]
Daty: 1933
Opis: księga oprawna, s. 352
Język: pol., łac.
t. II, księga założona w 1933 r., wizytowana w 1934 r.; wpisy sięgają roku 1945

Sygn.:
170
Tytuł: Par. Sokolniki, dekanat Lwów; Status animarum tom III Nr d. 510- [687], [Spis imienny parafian]
Daty: 1933
Opis: księga oprawna, s. 196
Język: pol., łac.
t. III, księga założona w 1933 r., wizytowana w 1934 r.; wpisy sięgają roku 1945

Sygn.:
171
Tytuł: Par. Sokolniki, dekanat Lwów; [Korespondencja]
Daty: 1947-1951
Opis: akta luźne, s. 22
Język: pol.
jest to korespondencja (pocztówki) urzędu parafialnego w Jaworze z urzędem parafialnym w Męcince, powiat Jawor, dotycząca związków małżeńskich zawieranych przez osoby urodzone w parafii Sokolniki

Sygn.:
172
Tytuł: Par. Staresioło, dekanat Świrz; Consignatio documentorum in ecclesiam parochialem r. l. in Staresioło reperibilium confecta [...] 1826 anno, [Dokumenty dotyczace parafii w Starymsiole]
Daty: 1741, 1819, 1826-1829, 1838, 1844, 1855, 1862, 1877, 1879, 1893, 1902, 1914, 192
Opis: akta luźne, s. 46
Dawna Sygn.: 10
Język: pol., łac., niem.
sa to luzy i składki w papierowej obwolucie opatrzonej tytułem: "Consignatio ..."; były one wystawiane dla parafii w Starymsiole lub w inny sposób z nią związane; są tu m. in.: dokumenty papierowe wystawione przez Mikołaja Ignacego Wyżyckiego arcybiskupa lwowsikiego, z 1741 r (oryg. i kopia XIX -wieczna), Andrzeja Alojzego Ankwicza Skarbka arcybiskupa lwowskiego, z lat 1826-1827, wyrok likwidacyjny. starostwa w Bóbrce w sprawie między parafią w Starymsiole a posiadaczem obszaru dworskiego tamże, hr. Alfredem Józefem Potockim, z 1877 r., akt donacji Potockiego z 1879 r., wezwania płatnicze dla probostwa w Starymsiole, wyciąg z ksiegi likwidacyjnej za rok 1913 itp.

Sygn.:
173
Tytuł: Par. Storożyniec, dekanat Czerniowce; Status animarum paroh. Storojinet. conf. [...], [Spis imienny parafian]
Daty: 1906, 1944
Opis: księga oprawna, s. 453
Język: pol., łac., rum.
parafia Storożyniec po zakończeniu I wojny światowej znalazła się w granicach Rumunii; t. IV; spis imienny założony w 1906 r., wpisy doprowadzone do r. 1944; spis poprzedzony został indeksem (s. I-XXII); ze względu na wpisy indeksowe odnoszące się do numerów stron, pozostawiono w księdze dawną paginację (wpisy zaczynają się odo strony 5 i prowadzone były do s. 421); ponadto w księdze: "Na ufundowanie przy tutejszym kościele żałobnej mszy św. za poległych na wojnie złożyli", 1921 r., s. 422, "Do zakonu wstąpili", s. 424, "Cywilnie rozwiedzeni", s. 425, " Na cele narodowe złożyli", s. 426, "Na legiony polskie złożyli", z lat 1914-1916", s. 428, "Na Czerwony Krzyż złożyli", 1915 r., s. 430-431, 436-437, "Na odbudowę zniszczonych miast złożyli", 1915 r., s. 432, "Na ofiary wojny w dzień modlitwy za nieszczęśliwą Polskę w myśl odezwy biskupów polskich złożyli", 1915 r., s. 433, "Na kobiecy fundusz koronowy na rzecz biednych inwalidów złożono", 1916 r., s. 434-435, "Sieroty w Ochronce", 1919-1920, s. 438; zestawienie "dusz" na 31 XII 1910 r., s. 440, "Komunii św. rozdano w czasie odpustu", 1905-1928, s. 442, "Do I Komunii św. przystąpiło", 1905-1927 i "Do Sakramentu bierzmowania przystąpiło", 1887-1898, 1905, 1922, s. 444, "Spowiedź św. wielkanocną odprawiło, względnie Komunii św. rozdano", 1876-1928, s. 445-446, "Wyjechali ze Storożyńca i z parafii", 1919-1928, s. 448-449, "Pensjoniści od r. 1905", s. 450-451, "Inwalidzi i wdowy, względnie żony tych, którzy jeszcze nie wrócili do domu", s. 452; w księdze pojedynczy dokument z 1944 skierowany do uzędu municypalnego w Bukareszcie, s. 453; zły stan zachowania, nie udostępnia się.

Sygn.:
174
Tytuł: Par. Stryjówka, dekanat Tarnopol; Status animarum Ochrymowce założono 1910, [Spis imienny parafian dla wsi Ochrymowce]
Daty: 1910
Opis: księga oprawna, s. 233
Język: pol., łac.
Stryjówka wyodrębniona jako samodzielna parafia w 1903 r. z parafii Zbaraż; księga tylko dla wsi Ochrymowce; została zaprowadzona w 1910 r. - wpisy sięgają do lat 40. XX w., wizytowana w 1929 r.

Sygn.:
175
Tytuł: Par. Stryjówka, dekanat Tarnopol; Status animarum Wałachówka założono 1910, [Spis imienny parafian dla wsi Wałachówka]
Daty: 1910
Opis: księga oprawna, s. 160
Język: pol., łac.
tryjówka wyodrębniona jako samodzielna parafia w 1903 r. z parafii Zbaraż; księga tylko dla wsi Wałachówka; została zaprowadzona w 1910 r. - wpisy sięgają do lat 40. XX w., wizytowana w 1929 r.; zły stan zachowania, nie udostępnia się

Sygn.:
176
Tytuł: Par. Stryjówka, dekanat Tarnopol; Status animarum Zarudzie założono 1910, [Spis imienny parafian dla wsi Zarudzie]
Daty: 1910, 1939, 1943
Opis: księga oprawna, s. 235
Język: pol., łac.
Stryjówka wyodrębniona jako samodzielna parafia w 1903 r. z parafii Zbaraż; księga tylko dla wsi Zarudzie; została zaprowadzona w 1910 r. - wpisy sięgają do lat 40. XX w., wizytowana w 1929 r.; na końcu księgi 3 dokumenty luzem (zaświadczenie o zamianie wyznania - 1939 r., wyciąg z ksiąg metrykalnych - 1943 r.); zły stan zachowania; nie udostępnia się

Sygn.:
177
Tytuł: Par. Śniatyn, dekanat Horodenka; T. I Prothocollum Ordinationum [...] , Ordinationes Consistoriales Guberniales [...] t. I ab anno [1]782 [1]813, [Wykazy parafian i rozporządznia biskupie]
Daty: 1781-1813
Opis: księga oprawna, s. 252
Dawna Sygn.: 209/6
Język: łac., pol.
księga prowadzona dwustronnie; w księdze: rozporządzenia biskupie z lat 1781-1813 oraz (po odwrocie, od s. 203) spisy parafian: 1801 r. - Śniatyn s. 203, Zawale s. 219, Załucze s. 220, Tuczapy s. 22a, Mikulińce s. 221, Budyłów s. 224, Uście s. 224, Tuława s. 23, Orelec s. 223, Bełłełuja s. 224, Krasnostawce s. 224, Kułaczyn s. 225, Toporowce s. 225, Podwysoka s. 226, Stecowa s. 226, Potoczek s. 228, rekapitulacja s. 230; 1804 r. - Śniatyn s. 231, Zawale s. 243, Załucze s. 243, Mikulińce s. 245, Budyłów s. 246, Uście s. 246, Tuława s. 246, Orelec s. 246, Wołczkowce s. 247, Orelec s. 250, Załucze s. 251; zły stan zachowania

Sygn.:
178
Tytuł: Par. Świrz, dekanat Świrz; Liber bannorum ecclesiae parochialis svirzensis r. l. ab anno 1824, [Księga zapowiedzi]
Daty: 1824-1826
Opis: dudka, s. 30
Dawna Sygn.: 210/15
Język: pol., łac., ros.

Sygn.:
179
Tytuł: Par. Świrz, dekanat Świrz; Liber promulgatorum bannorum ecclesiae parochialis svirzensis r. l. ab anno 1828, [Księga zapowiedzi]
Daty: 1828-1839
Opis: księga oprawna, s. 87
Dawna Sygn.: 210/16, 77
Język: pol., łac., ros

Sygn.:
180
Tytuł: Par. Świrz, dekanat Świrz; Świrz. Księga zapowiedzi 1923-1940
Daty: 1923-1940
Opis: księga oprawna, s. 159
Dawna Sygn.: 118, 50
Język: pol.
zły stan zachowania

Sygn.:
181
Tytuł: Par. Świrz, dekanat Świrz; Procotolium exhibitorum officii parochialis rit. lat. Swirzensis incipiens ab anoo dni 1873, [Protokół czynności urzędu parafialnego w Świrzu]
Daty: 1873-1906
Opis: księga oprawna, s. 233
Dawna Sygn.: 119
Język: pol., łac., ros.
zły stan zachowania, nie udostępnia się

Sygn.:
182
Tytuł: Par. Świrz, dekanat Świrz; Parafia Świrz. Protokół czynności 1906-1914
Daty: 1906-1914
Opis: księga oprawna, s. 240
Dawna Sygn.: 120
Język: pol.

Sygn.:
183
Tytuł: Par. Tadanie, dekanat Gliniany; Księga zapowiedzi od Roku Pańskiego 1890 [...]
Daty: 1890-1943
Opis: księga oprawna, s. 148
Język: pol., niem.
t. XXIII; bardzo zły stan zachowania, rozsyp; nie udostępnia się, s. 140-148 - dokumenty luźne, m.in.: świadectwo zapowiedzi z 1924 r., protokoły przedślubne z 1943 r.)

Sygn.:
184
Tytuł: Par. Tadanie, dekanat Gliniany; Inventar der [...], [Inwentarz kościoła parafialnego]
Daty: 1847
Opis: poszyt, s. 49
Język: niem., pol.
inwentarz sporządzony w 1847 r.; zawiera uzupełnienia z lat późniejszych (dokumenty sprawdzono na podstawie pierwopisu dostarczonego przez biuro rachunkowowści C.k. Namiestnictwa we Lwowie w 1873 r.); zawiera m. in.: opis proboszczówki i jej posiadłości ziemskich, spis książek znajdujących się w bibliotece parafialnej itp.; zły stan zachowania

Sygn.:
185
Tytuł: Par. Tadanie, dekanat Gliniany; D[ocum]enta sum[ma]rum fundi ecclesia Tadaniensis una cum erectione Nro IV, [Dokumenty dotyczące parafii w Tadaniach]
Daty: II poł. XVIII w., 1838
Opis: księga oprawna, s. 19
Dawna Sygn.: 211/1
Język: łac., pol.
są to sporządzone w II poł. XVIII w. wypisy i kopie dokumentów wcześniejszych (II poł. XVII w.) lub równoczesnych; zły stan zachowania

Sygn.:
186
Tytuł: Par. Tarnopol, dekanat Tarnopol; [Księga zapowiedzi]
Daty: 1842-1858
Opis: księga oprawna, s. 267
Dawna Sygn.: 213/13, 78
Język: pol., łac.

Sygn.:
187
Tytuł: Par. Tarnopol, dekanat Tarnopol; Książka zapowiedzi rzym. kat. parafii od r. 1868
Daty: 1868-1880
Opis: księga oprawna, s. 350
Dawna Sygn.: R. 114, 185
Język: pol., łac.

Sygn.:
188
Tytuł: Par. Tarnopol, dekanat Tarnopol; Książka zapowiedzi rzym. kat. parafii tarnopolskiej od R. P. 1880
Daty: 1880-1889
Opis: księga oprawna, s. 233
Dawna Sygn.: R. 115, 288
Język: pol., łac.
zły stan zachowania; nie udostępnia się

Sygn.:
189
Tytuł: Par. Tarnopol, dekanat Tarnopol; Książka zapowiedzi od 1897-1902
Daty: 1897-1902
Opis: księga oprawna, s. 190
Dawna Sygn.: R.116, 289
Język: pol., łac.

Sygn.:
190
Tytuł: Par. Tarnopol, dekanat Tarnopol; Księga zapowiedzi od 1902-1913
Daty: 1902-1913
Opis: księga oprawna, s. 277
Dawna Sygn.: R. 117, 186
Język: pol., łac.
t. II

Sygn.:
191
Tytuł: Par. Tarnopol, dekanat Tarnopol; Książka zapowiedzi od roku 1913
Daty: 1913-1931
Opis: księga oprawna, s. 397
Dawna Sygn.: R. 118, 187
Język: pol., łac.
t. III

Sygn.:
192
Tytuł: Par. Tarnopol, dekanat Tarnopol; [Protokoły (egzaminy) przedślubne spisane z nowożeńcami]
Daty: 1863-1865
Opis: akta luźne, s. 573
Dawna Sygn.: 213/16, 107, 1-64
Język: pol., łac., niem.
w protokołach przedślubnych (drukowane formularze) występują liczne załączniki: świadectwa chrztów, urodzin, zgonów i zapowiedzi, świadectwa moralności, korespondencja z urzędami kościelnymi i świeckimi, zezwolenia sądowe na zawarcie małżeństwa, zezwolenia opiekunów itp.; akta w b. złym stanie; nie udostępnia się

Sygn.:
193
Tytuł: Par. Tarnopol, dekanat Tarnopol; [Protokoły (egzaminy) przedślubne spisane z nowożeńcami]
Daty: 1866
Opis: akta luźne, s. 303
Dawna Sygn.: 1-52
Język: pol., łac., ukr., czes.
j. w.; akta w b. złym stanie; nie udostępnia się

Sygn.:
194
Tytuł: Par. Tarnopol, dekanat Tarnopol; [Protokoły (egzaminy) przedślubne spisane z nowożeńcami]
Daty: 1867
Opis: akta luźne, s. 723
Dawna Sygn.: 1-119
Język: pol., łac., niem., ukr., ros.
j. w.; akta w b. złym stanie; nie udostępnia się

Sygn.:
195
Tytuł: Par. Tarnopol, dekanat Tarnopol; [Protokoły (egzaminy) przedślubne spisane z nowożeńcami]
Daty: 1868
Opis: akta luźne, s. 539
Dawna Sygn.: 1-96
Język: pol., łac., niem., czes.
j. w.; akta w b. złym stanie; nie udostępnia się

Sygn.:
196
Tytuł: Par. Tarnopol, dekanat Tarnopol; [Protokoły (egzaminy) przedślubne spisane z nowożeńcami]
Daty: 1871, 1874, 1877
Opis: akta luźne, s. 530
Język: pol., łac., niem., ros.
j. w.; akta w b. złym stanie; nie udostępnia się

Sygn.:
197
Tytuł: Par. Tarnopol, dekanat Tarnopol; [Protokoły (egzaminy) przedślubne spisane z nowożeńcami]
Daty: 1880
Opis: akta luźne, s. 290
Język: pol., łac.
j. w.; akta w bardzo złym stanie; nie udostępnia się

Sygn.:
198
Tytuł: Par. Tarnopol, dekanat Tarnopol; [Protokoły (egzaminy) przedślubne spisane z nowożeńcami]
Daty: 1903
Opis: akta luźne, s. 316
Język: pol., łac., niem., ukr.
j. w.; zły stan zachowania, nie udostępnia się

Sygn.:
199
Tytuł: Par. Tarnopol, dekanat Tarnopol; [Protokoły (egzaminy) przedślubne spisane z nowożeńcami]
Daty: 1904
Opis: akta luźne, s. 234
Język: pol., łac., niem.
j. w.; akta w złym stanie; nie udostępnia się

Sygn.:
200
Tytuł: Par. Tarnopol, dekanat Tarnopol; [Protokoły (egzaminy) przedślubne spisane z nowożeńcami]
Daty: 1905
Opis: akta luźne, s. 557
Język: pol., łac., niem., ukr.
j. w.; akta w b. złym stanie; nie udostępnia się

Sygn.:
201
Tytuł: Par. Tarnopol, dekanat Tarnopol; [Protokoły (egzaminy) przedślubne spisane z nowożeńcami]
Daty: 1906
Opis: akta luźne, s. 283
Język: pol., łac., niem., ukr.
j. w.; akta w b. złym stanie; nie udostępnia się

Sygn.:
202
Tytuł: Par. Tarnopol, dekanat Tarnopol; [Protokoły (egzaminy) przedślubne spisane z nowożeńcami]
Daty: 1907
Opis: akta luźne, s. 396
Język: pol., łac., niem., ukr.
j. w.; akta w b. złym stanie; nie udostępnia się

Sygn.:
203
Tytuł: Par. Tarnopol, dekanat Tarnopol; [Protokoły (egzaminy) przedślubne spisane z nowożeńcami]
Daty: 1908
Opis: akta luźne, s. 341
Język: pol., łac., niem., ukr.
j. w.; akta w b. złym stanie; nie udostępnia się

Sygn.:
204
Tytuł: Par. Tarnopol, dekanat Tarnopol; [Protokoły (egzaminy) przedślubne spisane z nowożeńcami]
Daty: 1909
Opis: akta luźne, s. 412
Język: pol., łac., niem., ukr.
j. w.; akta w b. złym stanie; nie udostępnia się

Sygn.:
205
Tytuł: Par. Tarnopol, dekanat Tarnopol; [Protokoły (egzaminy) przedślubne spisane z nowożeńcami]
Daty: 1911
Opis: akta luźne, s. 86
Język: pol., łac., niem.
j. w.; akta w b. złym stanie; nie udostępnia się

Sygn.:
206
Tytuł: Par. Tarnopol, dekanat Tarnopol; [Protokoły (egzaminy) przedślubne spisane z nowożeńcami]
Daty: 1912
Opis: akta luźne, s. 446
Język: pol., łac., niem., ukr.
j. w.; akta w b. złym stanie; nie udostępnia się

Sygn.:
207
Tytuł: Par. Tarnopol, dekanat Tarnopol; [Protokoły (egzaminy) przedślubne spisane z nowożeńcami]
Daty: 1920
Opis: akta luźne, s. 428
Język: pol., łac., niem., ukr.
j. w.; akta w b. złym stanie; nie udostępnia się

Sygn.:
208
Tytuł: Par. Tarnopol, dekanat Tarnopol; [Protokoły (egzaminy) przedślubne spisane z nowożeńcami]
Daty: 1921
Opis: akta luźne, s. 655
Język: pol., łac., niem., ukr., ros.
j. w.; akta w b. złym stanie; nie udostępnia się

Sygn.:
209
Tytuł: Par. Tarnopol, dekanat Tarnopol; [Protokoły (egzaminy) przedślubne spisane z nowożeńcami]
Daty: 1922
Opis: akta luźne, s. 610
Język: pol., łac., ukr., ros.
j. w.; akta w b. złym stanie; nie udostępnia się

Sygn.:
210
Tytuł: Par. Tarnopol, dekanat Tarnopol; [Protokoły (egzaminy) przedślubne spisane z nowożeńcami]
Daty: 1923
Opis: akta luźne, s. 738
Język: pol., łac., ukr., ros.
j. w.; akta w b. złym stanie; nie udostępnia się

Sygn.:
211
Tytuł: Par. Tarnopol, dekanat Tarnopol; [Protokoły (egzaminy) przedślubne spisane z nowożeńcami]
Daty: 1924
Opis: akta luźne, s. 620
Język: pol., łac., ukr., ros., niem.
j.w.; akta w b. złym stanie; nie udostępnia się
j. w.; akta w b. złym stanie; nie udostępnia się

Sygn.:
213
Tytuł: Par. Tarnopol, dekanat Tarnopol; [Protokoły (egzaminy) przedślubne spisane z nowożeńcami]
Daty: 1926
Opis: akta luźne, s. 551
Język: pol., łac., ukr.
j. w.; akta w b. złym stanie; nie udostępnia się

Sygn.:
214
Tytuł: Par. Tarnopol, dekanat Tarnopol; [Protokoły (egzaminy) przedślubne spisane z nowożeńcami]
Daty: 1930
Opis: akta luźne, s. 615
Język: pol., łac., ukr., niem.
j. w.; akta w b. złym stanie; nie udostępnia się

Sygn.:
215
Tytuł: Par. Tarnopol, dekanat Tarnopol; [Protokoły (egzaminy) przedślubne spisane z nowożeńcami]
Daty: 1931
Opis: akta luźne, s. 703
Język: pol., łac., ukr., niem., rum.
j. w.; akta w b. złym stanie; nie udostępnia się

Sygn.:
216
Tytuł: Par. Tarnopol, dekanat Tarnopol; [Protokoły (egzaminy) przedślubne spisane z nowożeńcami]
Daty: 1932
Opis: akta luźne, s. 674
Język: pol., łac., ukr.
j. w.; akta w b. złym stanie; nie udostępnia się

Sygn.:
217
Tytuł: Par. Tarnopol, dekanat Tarnopol; [Protokoły (egzaminy) przedślubne spisane z nowożeńcami]
Daty: 1933
Opis: akta luźne, s. 613
Język: pol., łac., ukr.
j. w.; akta w b. złym stanie; nie udostępnia się

Sygn.:
218
Tytuł: Par. Tarnopol, dekanat Tarnopol]; [Protokoły (egzaminy) przedślubne spisane z nowożeńcami]
Daty: 1934
Opis: akta luźne, s. 856
Język: pol., łac., ukr.
j. w.; akta w b. złym stanie; nie udostępnia się

Sygn.:
219
Tytuł: Par. Tarnopol, dekanat Tarnopol; [Protokoły (egzaminy) przedślubne spisane z nowożeńcami]
Daty: 1935
Opis: akta luźne, s. 490
Język: pol., ros., ukr.
j. w.; akta w b. złym stanie; nie udostępnia się

Sygn.:
220
Tytuł: Par. Tarnopol, dekanat Tarnopol; [Protokoły (egzaminy) przedślubne spisane z nowożeńcami]
Daty: 1936
Opis: akta luźne, s. 748
Język: pol., łac., ukr.
j. w.; akta w b. złym stanie; nie udostępnia się

Sygn.:
221
Tytuł: Par. Tarnopol, dekanat Tarnopol; [Protokoły (egzaminy) przedślubne spisane z nowożeńcami]
Daty: 1937, 1939
Opis: akta luźne, s. 815
Język: pol., łac., ukr., czes., niem., ros.
j. w.; wpisy z r. 1937, s. 1-801 (w tym pierwszy protokół z grudnia 1936 r., zaliczony do ewidencji z 1937 r.) , r. 1939, s. 802-815; akta w b. złym stanie; nie udostępnia się

Sygn.:
222
Tytuł: Par. Tarnopol, dekanat Tarnopol; [Dokumenty dotyczące małżeństw zawieranych w parafii]
Daty: 1811, 1816, 1851, 1860-1913, 1919, 1920
Opis: akta luźne, s. 400
Język: łac., pol., niem., ukr., czes.
są to załączniki do protokołów, które się nie zachowały: wypisy z aktów stanu cywilnego, świadectwa urodzeń, zgonów, świadectwa zapowiedzi, korespondencja urzędowa, zaświadczenia o ukończeniu lub odbywaniu służby wojskowej, itp.; akta w b. złym stanie; nie udostępnia się

Sygn.:
223
Tytuł: Par. Tarnopol, dekanat Tarnopol; [Dokumenty dotyczące małżeństw zawieranych w parafii]
Daty: 1921-1932
Opis: akta luźne, s. 388
Język: pol., łac., ukr.
j. w.;; akta w b. złym stanie; nie udostępnia się

Sygn.:
224
Tytuł: Par. Tarnopol, dekanat Tarnopol; [Dokumenty dotyczące małżeństw zawieranych w parafii]
Daty: 1933-1939
Opis: akta luźne, s. 332
Język: pol., łac., niem., ukr.
j. w.; akta w b. złym stanie; nie udostępnia się

Sygn.:
225
Tytuł: Par. Tarnopol, dekanat Tarnopol; Status animarum urbs Tarnopol, [Spis imienny parafian]
Daty: II poł. XIX w.
Opis: księga oprawna, s. 270
Dawna Sygn.: 219
Język: pol., łac.
wpisy: Tarnopol, s. 1-227, Gaje Wielkie 228-253, Gaje Małe 254-269?; wpisy na s. 254-270 - ołówkiem

Sygn.:
226
Tytuł: Par. Tarnopol, dekanat Tarnopol; Status animarum in pagis parochiae tarnopoliensis rit. lat., [Spis imienny parafian]
Daty: II poł. XIX w../I poł. XX w.
Opis: księga oprawna, s. 255
Dawna Sygn.: R. 121, 218
Język: pol., łac.
wpisy: miejscowość niezidentyfikowana, s. 1-43, Czystyłów, s. 31-44, Dołżanka - domy dworskie, s. 45-53, Dołżanka, s. 54-97, Demamorycz, s. 98, Dyczków, s. 99-130, Kurowce, s. 131-139, Kutkowce, s. 140-159, Petryków, s. 160-194, Zagrobela, s. 195-255; wizytacja w 1870 r.

Sygn.:
227
Tytuł: Par. Tarnopol, dekanat Tarnopol; [Spis imienny parafian]
Daty: II poł. XIX w./I poł. XX w.
Opis: księga oprawna, s. 348
Dawna Sygn.: R. 125, 290
Język: pol.
wpisy: Biała, s. 1-38, Dołżanka, s. 39-98, Demamorycz, s. 99, Dyczków, s. 100-127, Hłuboczek Wielki, s. 128-171, Kurowce, s. 179-213, Kutkowce, 179-213, Petryków, s. 214-261, Zagrobela, s. 262-329, Zagrobela - komornicy, s. 33-=339, z różnych wsi (dodatkowe), s. 340-341; w księdze także akta luzem, m. in.: korespondencja ze starostwem w Tarnopolu (s. 341-348)

Sygn.:
228
Tytuł: Par. Tarnopol, dekanat Tarnopol; [Spis imienny parafian]
Daty: II poł. XIX w./ I poł. XX w
Opis: księga, s. 166
Język: pol.
wpisy: Biała, s. 1-20, Dyczków, s. 21-36, Dołżanka, s. 37-69, Hłuboczek Wielki, s. 70-101, Janówka, s. 102-129, Kutkowce, 130-153, Hłuboczek Wielki, 154-166; księga w złym stanie, bez oprawy, nie udostępnia się

Sygn.:
229
Tytuł: Par. Tarnopol, dekanat Tarnopol; Status animar. pagi Biała 1905, [Spis mienny parafian dla wsi Biała]
Daty: 1905
Opis: książka oprawna, s. 131
Dawna Sygn.: R. 124, 220
Język: pol., łac.
na końcu księgi indeks (luzem), s. 119-131, część wpisów ołówkiem; księga w złym stanie, nie udostępnia się

Sygn.:
230
Tytuł: Par. Tarnopol, dekanat Tarnopol; Status animarum pagi Janówka 1905, [Spis imienny parafian dla wsi Janówka]
Daty: 1905
Opis: książka oprawna, s. 113
Dawna Sygn.: R. 126, 221
Język: pol., łac.
część wpisów ołowkiem

Sygn.:
231
Tytuł: Par. Tarnopol, dekanat Tarnopol; [Spis imienny ludności zamieszkałej w obrębie miasta Tarnopol]
Daty: II poł. XIX w.
Opis: księga oprawna, s. 365
Dawna Sygn.: R. 133, 60
Język: pol.
jest to spis ludności wszystkich wyznań, zamieszkałej w Tarnopolu (rodziny mieszane, rzymskokatolicy, grekokatlicy i mojżeszowi); spisem objeto 1300 rodzin

Sygn.:
232
Tytuł: Par. Tarnopol, dekanat Tarnopol; Protokół czynności urzędu parafialnego od 1/1 1914 do 14/4 1923
Daty: 1914-1933
Opis: księga, s. 597
Dawna Sygn.: 223
Język: pol., łac.
księga zniszczona, brak oprawy; nie udostępnia się

Sygn.:
233
Tytuł: Par. Tarnopol, dekanat Tarnopol; [Protokół czynności urzędu parafialnego w Tarnopolu]
Daty: 1923-1933
Opis: księga oprawna, s. 597
Dawna Sygn.: R. 113b,
Język: pol.

Sygn.:
234
Tytuł: Par. Tarnopol, dekanat Tarnopol; Liber excursionum ab anno 1924, [Księga czynności księży w parafii]
Daty: 1924-1937
Opis: książka oprawna, s. 91
Dawna Sygn.: 2-41
Język: pol., łac.
zapisy dotyczą zakresu działania księży w parafii w obrębie miasta i sąsiednich wsiach, odnotowują czynności duszpasterskie w szkołach, więzieniach itp.; w księdze pieczęć Księgarni Podolskiej Kazimiery Gottliebowej w Tarnopolu; księga zniszczona; nie udostępnia się

Sygn.:
235
Tytuł: Par. Tarnopol, dekanat Tarnopol; Książka ogłoszeń 1924-1939
Daty: 1934-1939
Opis: książka oprawna, s. 194
Dawna Sygn.: 226, 80
Język: pol., łac.
ogłoszenia duszpasterskie

Sygn.:
236
Tytuł: Par. Tarnopol, dekanat Tarnopol; [Akta urzędu parafialnego dotyczące zmiany wyznania]
Daty: 1901, 1903, 1920-1921, 1925-1926
Opis: akta luźne, s. 89
Język: pol., łac
akta dotyczą zmiany wyznania z greckokatolickiego na rzymskokatolickie; jest to korespondencja ze starostwem w Tarnopolu oraz orzeczenia w tych sprawach; także dokumenty dotyczące osób wyznania rzymskokatolickiego, które dobrowolnie i "niedobrowolnie" przyjęły wyznanie greckokatolickie we wsi Berezowica Wielka (s. 85-89)

Sygn.:
237
Tytuł: Par. Tarnopol, dekanat Tarnopol; [Akta dotyczące działalności urzędu parafialnego w Tarnopolu]
Daty: 1829, 1851, 1903
Opis: akta luźne, s. 44
Język: łac., niem., pol.
akta dotyczą posiadłości parafii, przebudowy plebanii (przedmiar i kosztorys, rachunki, korespondencja z Towarzystwem Kredytowym Ziemskim we Lwowie, dokumenty gruntu w Czumalach)

Sygn.:
238
Tytuł: Par. Tarnopol, dekanat Tarnopol; [Akta dotyczące działalności urzędu parafialnego w Tarnopolu]
Daty: 1817, 1831, 1851, 1856, 1860, 1863, 1869, 1890, 1899, 1901-1904, 1918, 1920-1921, 1932-1934, 1939
Opis: akta luźne, s. 207
Język: pol., niem., łac.
akta dotyczą, fundacji mszlanych, zaległości podatkowych, współpracy urzędu parafialnego z Kurią Metropolitalną we Lwowie, oraz starostwem w Tarnopolu i magistratem tamże, ochronki we Lwowie (szkic fasady i plan budynku, s. 160-161); zawierają także wypisy z akt notarialnych

Sygn.:
239
Tytuł: Par. Tarnopol, dekanat Tarnopol; [Akta dotyczące Ochronki dla Sierot SS Dominikanek w Tarnopolu (ul. Kościuszki 10)]
Daty: 1920-1939
Opis: akta luźne, s. 350 + 4 koperty
Język: pol.
w akatch m. in.: listy imienne podopiecznych, książki meldunkowe, spisy inwentarzowe, dokumentacja finansowa: nakazy płatnicze dotyczące zapłaty podatku gruntowego, upomnienia, odowłania, pokwitowania, 4 koperty kwitów dotyczących ubezpieczenia w Kasie Chorych i od ognia, polisy asekuracyjne, kosztorys adaptacji pomieszczeń itp..

Sygn.:
240
Tytuł: Par. Uhnów, dekanat Bełz; Status animarum 1. Józefówka 2. Karów 3. Michałówka 4. Poddębce 5 Expozytura Wierzbica, [Spis imienny parafian]
Daty: II poł XIX w./I poł. XX w.
Opis: księga oprawna, s. 140
Dawna Sygn.: 31
Język: łac., pol.
wpisy: Józefówka, s. 1-15, Karów, s. 16-34, Michałówka, s. 35-79 (także wpisy z innych wsi), Poddębce, s. 81-113, Wierzbica, s. 114-119, Nowosiółki Kardynalskie, s. 12-=121, Nowosiółki Przednie, s. 122-125; na końcu dołączony luzem spis alfabetyczny, odnoszący się do innej księgi oraz dwa dokumenty; księga bardzo zniszczona, popruta, oderwana oprawa; nie udostępnia się

Sygn.:
241
Tytuł: Par. Winniki, dekanat Lwów; Elenchus sacerdotum [...], [Rejestr imienny kapłanów wizytujących parafię i wykonujących posługi religijne]
Daty: 1816-1879
Opis: księga oprawna, s. 11
Język: łac.
księga zniszczona; nie udostępnia się

Sygn.:
242
Tytuł: Par. Wiśniowczyk, dekanat Podhajce; [Księga zapowiedzi]
Daty: 1784-1812
Opis: księga oprawna, s. 130
Dawna Sygn.: 213/5
Język: pol., łac.
wpisy zapowiedzi, s. 1-91; księga prowadzona dwustronnie - po obrocie różne zapiski dotyczące głównie działalności bractwa Opatrzności Boskiej i Różańcowego przy parafii (wykazy parafian, "ordo seu cathalogus inscriptorum" z r. 1738 i kontynuowany do r. 1756, s. 95-117, wykazy wybranych członków bractwa z lat 1757-1770, s. 118-119, 121-123; ponadto nazwiska nowo przyjętych członków w latach 1782-1783, 1796, 1804, 1810-1811, s. 124-130, inne); zły stan zachowania

Sygn.:
243
Tytuł: Par. Wojniłów, dekanat Dolina; [Akta dotyczące działalności urzędu parafialnego w Wojniłowie]
Daty: 1892, 1897, 1900, 1904
Opis: akta luźne, s. 22
Język: pol.
w aktach m. in.: dokumenty dotyczące remontu budynku plebanii (1897 r., s. 2), misji parafialnych, korespondencje z władzami duchownymi i administracyjnymi, adnotacja o wizycie kanoniczej arcybiskupa lwowskiego w 1904 r. (s. 12), informacje o budowie plebanii w Dołhej Wojniłowskiej (1899 r., s. 7-8), spis aparatów i bielizny kościelnej należącej do kaplicy w Kołodziejowie (1899 r., s. 9) itp.

Sygn.:
244
Tytuł: Par. Zaleszczyki, dekanat Jazłowiec; Liber bannorum t. IV ab an 1825-1838, [Księga zapowiedzi]
Daty: 1825-1838
Opis: księga oprawna, s. 90
Dawna Sygn.: 242/9
Język: pol., łac.

Sygn.:
245
Tytuł: Par. Zazule-Kozaki, dekanat Złoczów; [Spis imienny parafian dla wsi Zazule-Kozaki]
Daty: po. 1907 r.
Opis: księga, s. 105
Dawna Sygn.: 232
Język: pol., łac
parafia Zazule-Kozaki wyodrębniona w 1907 r. z parafii Złoczów; wpisy: Kozaki, s. 2, 4-11, 13-21, 27, 29-30, 33, 36, 39-41, 45-47, 57, 59-68, 76-83, Ambrozy (Jamrozy), s. 3, 28, 31-32, 34, 48-50, 55, 58, 69-73, 84-87, Kozakowa Góra, s. 12, 37-38, 42-44, 53, 101, Monastyrek, s. 22-26, 51-52, 54, 99-100, Obertasów, s. 56, 88-98, 102-105, Zazule-Folwark, s. 74, Osmalona, s. 75; część wpisów ołowkiem; księga zniszczona nie udostępnia się

Sygn.:
246
Tytuł: Par. Zazule-Kozaki, dekanat Złoczów; [Spis imienny parafian dla wsi wchodzących w skład parafii]
Daty: 1905-1906
Opis: księga, s. 109
Język: pol., łac.
j. w.; wpisy: Podlipce (od 1905 r.), s. 1-54, Trościaniec Mały (od 1906 r.), s. 55-79, Iwaczów (od 1906 r.), s. 80-96, Łuka (od 1906 r.), s. 87-109; w 1911 r. przeprowadzono wizytację parafii; część wpisów ołówkiem; księga w złym stanie; nie udostępnia się

Sygn.:
247
Tytuł: Par. Zimna Woda, dekanat Gródek Jagielloński; [Akta ślubne]
Daty: 1828, 1832, 1835-1836, 1842, 1850, 1856, 1860-1862
Opis: akta luźne, s. 89
Język: łac., niem., pol.
są to najstarsze, zachowane akta ślubne z parafii Zimna Woda; zawierają zezwolenia na zawarcie małżeństwa, tzw. "konsensy opiekuńcze", świadectwa zapowiedzi, urodzeń, zgonów, wyciągi z metryk itp.; akta w złym stanie, nie udostępnia się

Sygn.:
248
Tytuł: Par. Zimna Woda, dekanat Gródek Jagielloński; [Protokoły przedślubne spisane z nowożeńcami]
Daty: 1871-1873
Opis: akta luźne, s. 284
Język: pol., łac., ukr., niem., czes.
w protokołach przedślubnych (spisanych odręcznie) występują liczne załączniki: świadectwa chrztów, urodzin, zgonów i zapowiedzi, świadectwa moralności, korespondencja z urzędami kościelnymi i świeckimi, zezwolenia sądowe na zawarcie małżeństwa, zezwolenia opiekunów itp., poświadczenia pełnoletności, zaświadczenia z jednostek wojskowych, dyspensy; akta z l. 1871, s. 1-44, r. 1872, s. 45-143, r. 1873, s. 144-284; akta w złym stanie, nie udostępnia się

Sygn.:
249
Tytuł: Par. Zimna Woda, dekanat Gródek Jagielloński; [Protokoły przedślubne spisane z nowożeńcami]
Daty: 1874-1875
Opis: akta luźne, s. 203
Język: pol., łac., ukr., niem.
patrz sygn. 248; akta z r. 1874, s. 1-113, r. 1875, s. 114-203; akta w złym stanie, nie udostępnia się

Sygn.:
250
Tytuł: Par. Zimna Woda, dekanat Gródek Jagielloński; [Protokoły przedślubne spisane z nowożeńcami]
Daty: 1876-1877
Opis: akta luźne, s. 124
Język: pol., niem., łac..
patrz sygn. 248; akta z r. 1876, s. 1-73, r. 1877, s. 74-124; akta w złym stanie, nie udostępnia się

Sygn.:
251
Tytuł: Par. Zimna Woda, dekanat Gródek Jagielloński; [Protokoły przedślubne spisane z nowożeńcami]
Daty: 1878-1884
Opis: akta luźne, s. 522
Język: pol., niem., łac., ukr., ros.
patrz sygn. 248; akta z r. 1878, s. 1-75, r. 1879, s. 76-163, r. 1880, s. 164-224, r. 1881, s. 225-314, r. 1882, s. 315-397, r. 1883, s. 398-508, r. 1884, s. 509-522; akta w złym stanie, nie udostępnia się

Sygn.:
252
Tytuł: Par. Zimna Woda, dekanat Gródek Jagielloński; [Protokoły przedślubne spisane z nowożeńcami]
Daty: 1885-1887
Opis: akta luźne, s. 253
Język: pol., łac., niem., ukr.,
patrz sygn. 248; wpisy z r. 1885, s. 1-95, r. 1886, s. 96-178, r. 1887, s. 179-253; akta w złym stanie, nie udostępnia się

Sygn.:
253
Tytuł: Par. Zimna Woda, dekanat Gródek Jagielloński; [Protokoły przedślubne spisane z nowożeńcami]
Daty: 1888-1890
Opis: akta luźne, s. 203
Język: pol., łac., niem., ukr., czes.
patrz sygn. 248; wpisy z r. 1888, s. 1-52, r. 1889, s. 53-139, r. 1890, s. 140-203; akta w złym stanie, nie udostępnia się

Sygn.:
254
Tytuł: Par. Zimna Woda, dekanat Gródek Jagielloński; [Protokoły przedślubne spisane z nowożeńcami]
Daty: 1901-1903
Opis: akta luźne, s. 229
Język: pol., łac., niem., ukr.
patrz sygn. 248; wpisy z r. 1901, s. 1-96, r. 1902, s. 97-161, r. 1903, s. 162-229; akta w złym stanie, nie udostępnia się

Sygn.:
255
Tytuł: Par. Zimna Woda, dekanat Gródek Jagielloński; [Protokoły przedślubne spisane z nowożeńcami]
Daty: 1904-1905
Opis: akta luźne, s. 204
Język: pol., łac., niem., ukr., ros.
patrz sygn. 248; wpisy z r. 1904, s. 1-136, r. 1905, s. 137-204; akta w złym stanie, nie udostępnia się

Sygn.:
256
Tytuł: Par. Zimna Woda, dekanat Gródek Jagielloński; [Protokoły przedślubne spisane z nowożeńcami]
Daty: 1906-1908
Opis: akta luźne, s. 279
Język: pol., łac., niem., ukr., ros.
patrz sygn. 248; wpisy z r. 1906, s. 1-80, r. 1907, s. 81-166, r. 1908, s. 167-279; akta w złym stanie, nie udostępnia się

Sygn.:
257
Tytuł: Par. Zimna Woda, dekanat Gródek Jagielloński; [Protokoły przedślubne spisane z nowożeńcami]
Daty: 1909-1911
Opis: akta luźne, s. 228
Język: pol., łac., niem., ukr., ros., węgr., słoweński
patrz sygn. 248; wpisy z r. 1909, s. 1-107, r. 1910, s. 108-191, r. 1911, s. 192-228; akta w złym stanie, nie udostępnia się

Sygn.:
258
Tytuł: Par. Zimna Woda, dekanat Gródek Jagielloński; [Protokoły przedślubne spisane z nowożeńcami]
Daty: 1914, 1918-1920 i bd.
Opis: akta luźne, s. 154
Język: pol., łac., niem., ukr.
patrz sygn. 248; wpisy z r. 1914, s. 1-26, r. 1918, s. 27-31, r. 1919, s. 32, r. 1920, s. 33-146 i dokumenty niedatowane, s. 147-154; akta w złym stanie, nie udostępnia się

Sygn.:
259
Tytuł: Par. Zimna Woda, dekanat Gródek Jagielloński; [Protokoły przedślubne spisane z nowożeńcami]
Daty: 1921
Opis: akta luźne, s. 292
Język: pol., łac., niem.
patrz sygn. 248; (wpełnione drukowane formularze i protokoły spisane odręcznie); akta w złym stanie, nie udostępnia się

Sygn.:
260
Tytuł: Par. Zimna Woda, dekanat Gródek Jagielloński; [Protokoły przedślubne spisane z nowożeńcami]
Daty: 1922, 1924-1925
Opis: akta luźne, s. 381
Język: pol., łac., ros., ukr., niem.
patrz sygn. 248, (wpełnione drukowane formularze i protokoły spisane odręcznie); wpisy z r. 1922, s. 1-186, r. 1924, s. 187-231, r. 1925, s. 232-381; akta w złym stanie, nie udostępnia się

Sygn.:
261
Tytuł: Par. Zimna Woda, dekanat Gródek Jagielloński; [Protokoły przedślubne spisane z nowożeńcami]
Daty: (1927) 1928-1929
Opis: akta luźne, s. 218
Język: pol., łac., niem.
patrz sygn. 248; (wpełnione drukowane formularze i protokoły spisane odręcznie); wpisy z r. 1928, s. 1-199 (w tym pierwszy protokół z 31 XII 1927 r., zaliczony do ewidencji z 1928 r.), r. 1929, s. 200-218; akta w złym stanie, nie udostępnia się

Sygn.:
262
Tytuł: Par. Zimna Woda, dekanat Gródek Jagielloński; [Protokoły przedślubne spisane z nowożeńcami]
Daty: 1931-1932
Opis: akta luźne, s. 531
Język: pol., łac., ukr., ros.
patrz sygn. 248; (wpełnione drukowane formularze i protokoły spisane odręcznie); wpisy z r. 1931, s. 1-294, r. 1932, s. 295-531; akta w złym stanie, nie udostępnia się

Sygn.:
263
Tytuł: Par. Zimna Woda, dekanat Gródek Jagielloński; [Protokoły przedślubne spisane z nowożeńcami]
Daty: 1933
Opis: akta luźne, s. 208
Język: pol., łac., ukr., czes.
patrz sygn. 248; (wpełnione drukowane formularze i protokoły spisane odręcznie); akta w złym stanie, nie udostępnia się

Sygn.:
264
Tytuł: Par. Zimna Woda, dekanat Gródek Jagielloński; [Protokoły przedślubne spisane z nowożeńcami]
Daty: 1934
Opis: akta luźne, s. 258
Język: pol., łac., ukr., ros.
patrz sygn. 248; (wpełnione drukowane formularze i protokoły spisane odręcznie); akta w złym stanie, nie udostępnia się

Sygn.:
265
Tytuł: Par. Zimna Woda, dekanat Gródek Jagielloński; [Protokoły przedślubne spisane z nowożeńcami]
Daty: 1935
Opis: akta luźne, s. 387
Język: pol., łac., ukr., ros.
patrz sygn. 248; (wpełnione drukowane formularze i protokoły spisane odręcznie); akta w złym stanie, nie udostępnia się

Sygn.:
266
Tytuł: Par. Zimna Woda, dekanat Gródek Jagielloński; [Protokoły przedślubne spisane z nowożeńcami]
Daty: 1936-1937
Opis: akta luźne, s. 567
Język: pol., łac., ukr., ros., czes., słowacki., duński
patrz sygn. 248; (wpełnione drukowane formularze i protokoły spisane odręcznie); wpisy z r. 1936, s. 1-209, r. 1937, s. 210-561; akta w złym stanie, nie udostępnia się

Sygn.:
267
Tytuł: Par. Zimna Woda, dekanat Gródek Jagielloński; [Protokoły przedślubne spisane z nowożeńcami]
Daty: 1938
Opis: akta luźne, s. 277
Język: pol., łac., ros., ukr., niem.
patrz sygn. 248; (wpełnione drukowane formularze i protokoły spisane odręcznie); akta w złym stanie, nie udostępnia się

Sygn.:
268
Tytuł: Par. Zimna Woda, dekanat Gródek Jagielloński; [Protokoły przedślubne spisane z nowożeńcami]
Daty: 1939
Opis: akta luźne, s. 394
Język: pol., łac., ukr., niem.
patrz sygn. 248; (wpełnione drukowane formularze i protokoły spisane odręcznie); na końcu dołączono kilka dokumentów z różnych lat (1919, 1920, 1923, s. 388-394, m. in.: 3 egzemplarze Okólnika do wszystkich Zwierzchności Gminnych, Przełożeństw Obszarów Dworskich i Urzedów Parafialnych, bd., dotyczący podjęcia środków zapobiegawczych w związku z epidemią cholery)

Sygn.:
269
Tytuł: Par. Złoczów, dekanat Złoczów; Urząd parafialny ob. - łac. w Kniaże ad Złoczów, [Protokół czynności urzędu parafialnego w Kniażach, parafia Złoczów]
Daty: 1935-1940
Opis: księga oprawna, s. 49
Dawna Sygn.: 229
Język: pol., łac., ukr.
na końcu księgi dokumenty luzem - wyciągi/wypisy z metryk oraz prośby o nie (s. 43-49)

Sygn.:
270
Tytuł: Par. Żółtańce, dekanat Żółkiew; Spis imienny parafian dla wsi Kłodno Wielkie
Daty: II poł. XIX w.
Opis: ksiega oprawna, s. 288
Dawna Sygn.: 122
Język: pol.
wieś Kłodno Wielkie wyodrębniona z parafii Żółtańce jako samodzielna parafia w 1907 r.; wizytacja w 1876 r.; wpisy pokreślone; zły stan zachowania

Sygn.:
271
Tytuł: [Akta różnych urzędów parafialnych na terenie archidiecezji lwowskiej]
Daty: 1799-1944
Opis: akta luźne, s. 252
Język: łac., pol., niem., ukr., węgr.

Sygn.:
272
Tytuł: [Akta różnych urzędów parafialnych na terenie archidiecezji lwowskiej]
Daty: 1814-1940
Opis: akta luźne, s. 285
Język: pol., łac., niem., węgr., ukr.
akta ułożone chronologicznie; w aktach: świadectwa zapowiedzi, urodzeń, chrztów, zgonów, ślubów, wyciągi z metryk, fragmenty protokołów przedślubnych, sądowe zezwolenia na zawarcie małżeństwa, korespondencja z urzędami parafialnymi, karty zgonów; także skorowidz protokołów przedślubnych z lat 1939-1940 z parafii niezidentyfikowanej (s. 252-259) oraz książeczka dotycząca bractwa różańcowego prawdopodobnie z parafii Bruckenthal - wieś Chlewczany (s. 273-285); akta w złym stanie, nie udostępnia się

Sygn.:
273
Tytuł: [Akta różnych urzędów parafialnych na terenie archidiecezji lwowskiej]
Daty: 1919-1944
Opis: akta luźne, s. 187
Język: niem., pol., łac.
akta ułożone chronologicznie; w aktach: świadectwa zapowiedzi, urodzeń, chrztów, zgonów, ślubów, wyciągi z metryk, fragmenty protokołów przedślubnych, sądowe zezwolenia na zawarcie małżeństwa, korespondencja z urzędami parafialnymi, karty zgonów; także wykaz osób obrządku gr. kat. mających rodziców wyznających wiarę rzym. kat. oraz z małżeństw mieszanych (1936 r., s. 106-108); akta w złym stanie, nie udostępnia się

Tytuł:
Opis: 8 j. a. (sygn. 274-282)
akta diecezjalne

Sygn.:
274
Tytuł: Par. Tarnopol, dekanat Tarnopol; Protokół czynności Tarnopolskiego Urzędu Dziekańskiego obrządku łacińskiego
Daty: 1903-1939
Opis: księga oprawna, s. 229
Dawna Sygn.: R. 133d, 222
Język: pol.

Sygn.:
275
Tytuł: Par. Złoczów, dekanat Złoczów; [Korespondencja Urzędu Dziekańskiego w Złoczowie z Kurią Metropolitalną we Lwowie]
Daty: 1922-1930
Opis: akta luźne, s. 25
Język: pol.

Sygn.:
276
Tytuł: [Akta różne dotyczące działalności Kościoła na terenie archidiecezji lwowskiej]
Daty: 1878, 1882, 1892, 1911, 1935, 1938
Opis: akta luźne, s. 38
Język: pol., łac.
są to rozporządzenia m. in.: arcybiskupa lwowskiego Franciszka Ksawerego Wierzchlejskiego z 1878 i 1882 r., drukowane kurendy Konsystorza Metropolitalnego we Lwowie, pisma Kurii Metropolitalnej we Lwowie, rozporządzenia starostw powiatowych w sprawie prowadzenia metryk, odezwy Archidiecezjlanego Instytutu Akcji Katolickiej, "Hosanna" - książeczka modlitewna dla dzieci, odezwy rocznicowe - druki itp.; akta w złym stanie, nie udostępnia się

Sygn.:
277
Tytuł: Elenchus sacerdotum in archidioecesii leopoliensi, mortuorum ab anno 1740, [Spis kapłanów z archidiecezji lwowskiej zmarłych od r. 1740]
Daty: 1740-1859
Opis: księga oprawna, s. 38
Dawna Sygn.: 247/6, P-2041
Język: łac.

Sygn.:
278
Tytuł: [Księga rozporządzeń władz duchownych i świeckich dla parafii na terenie archidiecezji lwowskiej]
Daty: 1782-1789
Opis: księga, s. 66
Język: pol., łac.
księga w złym stanie, bez oprawy; nie udostępnia się

Sygn.:
279
Tytuł: Prothocollum [Liber ordinationum pastoralium, consistoralium et aliarum ab instantiis civilibus editarum], [Księga rozporządzeń biskupich, konsystorskich i innych wydanych przez od władze państwowe [dla parafii na terenie archidiecezji lwowskiej]
Daty: 1791-1818
Opis: księga oprawna, s. 137
Dawna Sygn.: 50/4
Język: łac., pol.
t. I

Sygn.:
280
Tytuł: [Księga rozporządzeń władz duchownych i świeckich dla parafii na terenie archidiecezji lwowskiej]
Daty: 1813-1829
Opis: księga, s. 394
Język: pol., łac.
w księdze drukowany nekrolog księdza Stanisława Stockiego, kanonika metropolitalnego lwowskiego (s. 201-204); zły stan zachowania, brak oprawy; nie udostępnia się

Sygn.:
281
Tytuł: [Księga rozporządzeń władz duchownych i świeckich dla parafii na terenie archidiecezji lwowskiej]
Daty: 1817-1828
Opis: księga oprawna, s. 196
Dawna Sygn.: 194/16
Język: pol., łac., niem.
t. IV; zły stan zachowania

Sygn.:
282
Tytuł: [Księga rozporządzeń władz duchownych i świeckich dla parafii na terenie archidiecezji lwowskiej]
Daty: 1842-1891
Opis: księga, s. 130
Język: łac., niem., pol.
księga popruta, bez oprawy; nie udostępnia się